×

ICO ตัวแรกของเมืองไทยเตรียมเกิด! ก.ล.ต. เผยมีผู้ยื่นขอออกแล้ว 1 ราย มูลค่าระดมทุน 2.4 พันล้านบาท เป็นกลุ่มอาคารสำนักงาน

21.05.2021
  • LOADING...
Real Estate-backed ICO

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยหลังจากออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุน โดยการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินอ้างอิง (Real Estate-backed ICO) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 มีผู้ยื่นคำขออนุญาตออกเสนอขาย Real Estate-backed ICO แล้ว จำนวน 1 ราย มูลค่าการระดมทุน 2.4 พันล้านบาท

 

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นการระดมทุนทางเลือกใหม่ในยุคดิจิทัล ซึ่ง ก.ล.ต. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระดมทุนที่มีโครงการหรือทรัพย์สินรองรับ เช่น กรณี Real Estate-backed ICO ควบคู่ไปกับการมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม

 

ปัจจุบันมีภาคเอกชนเข้ามาหารือกับ ก.ล.ต. เพื่อออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลจำนวนหนึ่ง และมีผู้ยื่นคำขออนุญาตออกเสนอขาย Real Estate-backed ICO แล้ว จำนวน 1 ราย มูลค่าการระดมทุน 2.4 พันล้านบาท โดยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนระบุว่า เป็นการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีทรัพย์สินอ้างอิงเป็นกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน

 

Real Estate-backed ICO เป็นการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทำได้ 3 วิธี ได้แก่ 

 

1. ซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรง 

 

2. ซื้อหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงไม่น้อยกว่า 75% ของบริษัทที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้น

 

3. ลงทุนในสิทธิ์การเช่าในอสังหาริมทรัพย์ โดยอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงต้องสร้างเสร็จ

 

มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบ และเป็นการลงทุนที่ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าโครงการ หรือไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องใช้ทรัสตี ซึ่ง ก.ล.ต. กำกับดูแล ถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยทรัสตีมีหน้าที่ดูแลการทำหน้าที่ของผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล และปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลรักษาสิทธิ์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising