×

About

 

THE STANDARD OFFICE LOCATION ABOUT

 

THE STANDARD คือสำนักข่าวที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม

 

Company Overview

THE STANDARD นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มหลากรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ และพอดแคสต์ เนื้อหาของ THE STANDARD ครอบคลุมทั้งเรื่องในประเทศและต่างประเทศ ครบถ้วนทุกประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ นำเสนอด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทันกระแส ให้ทั้งสาระความรู้ ทรรศนะความคิด และพลังบันดาลใจ

 

Mission

THE STANDARD มุ่งมั่นตั้งใจจะทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานในการทำงาน ยึดมั่นในความถูกต้อง เชื่อถือได้ และยืนอยู่ข้างประชาชน ดังสโลแกน ‘STAND UP FOR THE PEOPLE’