×

เตือนผู้ถือหุ้นกู้ ALL ทั้ง 7 รุ่น ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 เม.ย. นี้

08.03.2024
 • LOADING...
หุ้นกู้ ALL

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้นกู้ ALL ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ ตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

 

ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ ALL ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งขั้นตอนต่อไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กำหนดให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่ลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 เมษายน 2567 และเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นกู้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน

 

ก.ล.ต. จึงแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามวิธีการดังนี้

 

 1. การยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ – ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีที่: https://reqonline.led.go.th/

 

 1. การยื่นเอกสารที่กรมบังคับคดี – ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี

 

ปัจจุบัน ALL มีหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดจำนวน 7 รุ่นที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 1. หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (ALL22OA)

 

 1. หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (ALL232A)

 

 1. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (ALL235A)

 

 1. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (ALL23OA)

 

 1. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ALL244A)

 

 1. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ALL242A)

 

 1. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (ALL252A)
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising