×

ครม. อนุมัติยกเว้นภาษีซ้ำซ้อนลงทุนโทเคน เสียครั้งเดียว 15% จากส่วนต่างกำไร

12.03.2024
  • LOADING...

ครม. อนุมัติยกเว้นไม่ต้องนำกำไรหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการลงทุนในโทเคนไปคำนวณรวมเป็นรายได้บุคคลธรรมดา แต่ยังต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากส่วนต่างกำไร 15%

 

คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) โทเคนดิจิทัล กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับเงินส่วนแบ่งของกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และผู้จ่ายเงินได้ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วในอัตรา 15% สามารถเลือกไม่นำเงินส่วนแบ่งของกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใดนั้นมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เฉพาะกรณีไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้คืนหรือไม่ขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ สำหรับเงินส่วนแบ่งของกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการดูแลโทเคนเพื่อการลงทุนให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับเกณฑ์หลักทรัพย์ทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระดมทุน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

 

โดยคาดการณ์ว่าจะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ 50 ล้านบาท แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับจะมีการจ้างงานและการลงทุน ตลอดจนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการระดมทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้คาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมีการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนถึง 18,500 ล้านบาท

 

กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “มาตรการนี้จะทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการเป็นศูนย์กลางการระดมทุนเพิ่มขึ้น และทำให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีทางเลือกในการระดมทุนด้วย Investment Token เพิ่มเติมจากการระดมทุนด้วยเครื่องมือดั้งเดิม อันจะส่งผลดีต่อการระดมทุน การลงทุน และการจ้างงานในประเทศ รวมทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้คาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมีการระดมทุนด้วย Investment Token ถึง 18,500 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวจะเป็นเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising