×

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้คนทำผิดเพิ่มอีก 8 รายต่อ DSI ฐานสร้างราคา-ปริมาณการซื้อขายหุ้น MORE

27.03.2024
  • LOADING...
หุ้น MORE

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษผู้กระทำความผิด หุ้น MORE 8 ราย เพิ่มเติม ได้แก่ 

 

  1. ไพศาล เกษมศิรินาวิน
  2. ปรีชา วสุโสภณ 
  3. ปนิษฐ์ ศุภธาดารัตน์
  4. เทียนประเสริฐ พลอำไภ
  5. วรวุฒิ ศรีโสภิต 
  6. พรเดช อุยะนันทน์ 
  7. ปารณีย์ ชวาลา
  8. ปภิณวิช รอดบางยาง 

 

โดยกล่าวโทษผู้กระทำความผิด 8 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) พร้อมกันนี้ได้แจ้งการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 

ตามที่ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการกล่าวโทษกลุ่มบุคคลรวม 32 ราย ในฐานะตัวการร่วม กรณีร่วมกันสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ในช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 10 พฤศจิกายน 2565 โดยมีพฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 

 

รวมทั้งส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องกัน โดยมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดอันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 244/3 (1) และ (2) ประกอบมาตรา 244/5 และมาตรา 244/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต่อพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นั้น

 

ก.ล.ต. ได้รับการประสานงานจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 288/2566 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ให้พิจารณาตรวจสอบบุคคลเพิ่มเติมกรณีอาจมีการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจาก บก.ปอศ. ในฐานะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

 

ก.ล.ต. จึงพบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่สนับสนุนให้เชื่อได้ว่า บุคคลรวม 8 รายข้างต้น ได้ร่วมกับบุคคลที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษไปแล้ว กระทำการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ในช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 10 พฤศจิกายน 2565 อันเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 244/3 (1) และ (2) ประกอบมาตรา 244/5 และมาตรา 244/6 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 8 ราย ต่อ DSI เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

 

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ในการตรวจสอบเพิ่มเติมครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่าง ก.ล.ต. กับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามนโยบายในการทำงานเชิงรุกร่วมกันในการสืบสวนและตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

 

ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น

 

ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

 

“ในกรณีนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ซึ่ง บก.ปอศ. ที่ทำงานร่วมกับ ก.ล.ต. ตั้งแต่แรก ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ก.ล.ต. ได้ประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษผู้กระทำผิดไปแล้วจำนวนหนึ่ง กรณีสร้างราคาหุ้น MORE ซึ่งต่อมาปรากฏมีข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมจาก บก.ปอศ. ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้ขยายผลการตรวจสอบเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ก.ล.ต. มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานร่วมมือกับพนักงานสอบสวนอย่างเต็มที่” เอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษก ก.ล.ต. กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising