×

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน
11 เมษายน 2023

ศาลฎีกาฯ นัดชี้ชะตา 3 อดีต ส.ส. ภูมิใจไทย คดีเสียบบัตรแทนกัน ลงมติร่างงบฯ 63

วันนี้ (11 เมษายน) ศาลฎีกาแจ้งสื่อมวลชนว่า ในวันพุธที่ 19 เมษายน เวลา 14.00 น. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อม.3/2565 คดีระหว่างอัยการสูงสุด ในฐานะโจทก์ โดยมี ฉลอง เทอดวีระพงศ์, ภูมิศิษฏ์ คงมี, นาที รัชกิจประการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ในฐานะจำเลย ตามความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ...
รัฐบาลเคาะงบปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้าน เผยเป็นงบลงทุน 6.2 แสนล้าน ชงเข้า ครม. 5 ม.ค. ปีหน้า
23 ธันวาคม 2020

รัฐบาลเคาะงบปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้าน เผยเป็นงบลงทุน 6.2 แสนล้าน ชงเข้า ครม. 5 ม.ค. ปีหน้า

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ แถลงผลการประชุมการพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ว่า การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สภาพัฒนาเศ...
22 มิถุนายน 2020

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. โอนงบฯ ไร้เสียงไม่เห็นด้วย

วันนี้ (22 มิถุนายน) ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 217 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ จากนั้นจะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงไว้ถึงควา...
12 มิถุนายน 2020

กลาโหมยืนยันไม่ปกปิดข้อมูล กมธ. พ.ร.บ. โอนงบฯ ปี 2563 เก็บเอกสารชั้นความลับคืนตามระเบียบราชการ

วันนี้ (12 มิถุนายน) พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า กระทรวงกลาโหมไม่มีนโยบายปกปิดข้อมูล หรือขัดขวางการทำงานของกรรมาธิการต่างๆ ในรัฐสภาแต่อย่างใด โดยถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องสำแดงข้อมูลอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการประชาธิปไตย ทั้งนี้ได้ยึดมั่นและปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้มาตลอด   ...
4 มิถุนายน 2020

สภาฯ ตั้ง กมธ. วิสามัญ 49 คน พิจารณา พ.ร.บ. โอนงบฯ ให้เวลาแปรญัตติ 3 วัน

วันนี้ (4 มิถุนายน) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษรฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. … ซึ่งมีหลักการและเหตุคือ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขผลกระทบต่างๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงเห็นควรนำงบประมาณส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย อาทิ งบดูงาน สัมมนา ประชุม หรือเดินทางไปต่างประเทศ หรืองบประชาสัมพันธ์ จ้างที่ปรึกษา และไม่...
4 มิถุนายน 2020

เปิดวงเงิน 10 กระทรวงโอนงบคืนช่วยโควิด-19 มากที่สุด

วันนี้ (4 มิถุนายน) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... รวมวงเงินจาก 20 กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ 88,452,597,900 บาท ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ    ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้มีเนื้อหารวม 5 มาตรา ขณะที่หลักการและเหตุผลคือ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่...
12 มีนาคม 2020

รัฐเร่งเบิกจ่ายงบปี 63 กรมบัญชีกลางผ่อน 3 เกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันนี้ (12 มีนาคม) ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่ามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงได้พิจารณาและกำหนดแนวทางให้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์กรณีวงเงินกำหนดการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างสำหรับกา...
26 กุมภาพันธ์ 2020

พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2563 ประกาศแล้ว เหลือเวลาบังคับใช้ 7 เดือนกว่า

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเหลือเวลาบังคับใช้อีกประมาณ 7 เดือน ซึ่งมีวงเงินกรอบงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท และต้องล่าช้าในกระบวนการตรากฎหมาย เนื่องจากถูกศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้การเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส. พรรคภูมิใจไ...
18 กุมภาพันธ์ 2020

กระทรวงการคลังกู้เงิน 20,000 ล้านบาท ชดเชยขาดดุลงบประมาณ

17 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1   กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มีการขยายระยะเวลาเงินกู้ออกไป ภายหลังจากวันส้ินปีงบประมาณสำหรับก...
14 กุมภาพันธ์ 2020

ส.ว. ลงมติเห็นชอบงบประมาณ 63 อีกครั้ง นายกฯ เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์) มีการประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) มี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้พิจารณาลงมติในวาระสองและวาระสามใหม่ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนมีมติเ...

X
Close Advertising