×

กระทรวงการคลังกู้เงิน 20,000 ล้านบาท ชดเชยขาดดุลงบประมาณ

โดย THE STANDARD TEAM
18.02.2020
  • LOADING...

17 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

 

  1. กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มีการขยายระยะเวลาเงินกู้ออกไป ภายหลังจากวันส้ินปีงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี โดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) จากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินกู้รวม 20,000 ล้านบาท (สองหมื่นล้านบาทถ้วน)

 

  1. อายุเงินกู้ 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ครบกำหนดชำระต้นเงินกู้ทั้งจำนวนในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

 

  1. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 (หก) เดือน ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลบด้วยส่วนต่าง (Spread) เฉลี่ยร้อยละ 0.15019 (ศูนย์จุดหน่ึงห้าศูนย์หน่ึงเก้า) ต่อปี

 

  1. การเบิกเงินกู้ กระทรวงการคลังจะทยอยเบิกเงินกู้นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะแจ้งผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ท้ังน้ีกระทรวงการคลังจะเบิกเงินกู้เป็นงวดเรียงลำดับจากวงเงินกู้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อน และเมื่อเบิกเงินกู้ครบจำนวนของวงเงินดังกล่าวแล้ว จึงจะเริ่มเบิกรับเงินกู้ในวงเงินกู้ลำดับถัดไป

 

  1. การชำระดอกเบี้ย ตลอดเวลาท่ีสัญญายังมีอายุอยู่ ให้แบ่งชำระดอกเบี้ยปีละสองงวดคือ วันท่ี 24 มิถุนายน และ 24 ธันวาคมของทุกปี โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 พร้อมต้นเงินกู้ ณ วันส้ินสุดตามสัญญากู้ยืมเงิน หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ ยกเว้นการชำระหน้ีงวดสุดท้าย ให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหน้ี ทั้งนี้ในการคำนวณดอกเบี้ย ให้ถือว่าหน่ึงปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดข้ึนจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง

 

  1. การชำระต้นเงินกู้ กระทรวงการคลังสามารถชำระหน้ีต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยจะทยอยคืนต้นเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดก่อน 

 

ท้ังนี้กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงิน (ผู้ให้กู้) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยกระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ท่ีค้างชำระ พร้อมกับการชำระต้นเงินกู้ก่อนกำหนดนั้น 

 

ทั้งน้ีดอกเบี้ยคงค้างให้คำนวณนับต้ังแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระคืนดอกเบี้ยครั้งล่าสุดจนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด หากวันครบกำหนดชำระคืนต้นเงินกู้คราวใดตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระคืนในวันทำการถัดไป

 

  1. ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising