×

เปิดวงเงิน 10 กระทรวงโอนงบคืนช่วยโควิด-19 มากที่สุด

04.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (4 มิถุนายน) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. … รวมวงเงินจาก 20 กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ 88,452,597,900 บาท ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ 

 

ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้มีเนื้อหารวม 5 มาตรา ขณะที่หลักการและเหตุผลคือ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการ ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพิ่มเติม หลังวงเงิน 96,000 ล้านบาท ที่ตั้งไว้ในงบประมาณปี 2563 นั้นไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์ภัยแล้งและสาธารณภัยอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ

 

 

 

 

ภาพประกอบ: อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising