×

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. โอนงบฯ ไร้เสียงไม่เห็นด้วย

โดย THE STANDARD TEAM
22.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (22 มิถุนายน) ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. … ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 217 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ จากนั้นจะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงไว้ถึงความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. … ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้ว่า เพื่อเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นบางรายการ ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 88,452,597,900 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising