×

‘เอสพีวี 77’ ระดมทุนด้วย ICO รายแรก มูลค่ารวม 2.4 พันล้านบาท นำเงินเข้าลงทุนในอาคารสำนักงานสิริ​ แคมปัส

21.05.2021
  • LOADING...
‘เอสพีวี 77’ ระดมทุนด้วย ICO รายแรก มูลค่ารวม 2.4 พันล้านบาท นำเงินเข้าลงทุนในอาคารสำนักงานสิริ​ แคมปัส

‘เอสพีวี 77’ ยื่นไฟลิ่งเสนอขาย ICO รายแรก มูลค่าระดมทุนรวม 2.4 พันล้านบาท โดยเสนอขายโทเคน 240 ล้านโทเคน ราคา 10 บาทต่อโทเคน นำเงินลงทุนในอาคารสำนักงานสิริ​ แคมปัส

 

บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดยจะเสนอขายโทเคนชื่อ ‘โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริ ฮับ’ หรือชื่อย่อ SIRIHUB-A / SIRIHUB-B รวมจำนวน 240 ล้านโทเคน ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อโทเคน รวมมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 2,400 พันล้านบาท แบ่งเป็น

 

  1. มูลค่าเสนอขายโทเคนดิจิทลั สิริฮับ -A จำนวน 1,600 ล้านบาท
  2. มูลค่าเสนอขายโทเคนดิจิทลั สิริฮับ -B จำนวน 800 ล้านบาท

 

โดยมีผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลคือบริษัท เอสอี ดิจิทัล (ซึ่งเป็นลูกของ XPG) 

 

หนังสือชี้ชวนระบุว่า การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริ ฮับ เป็นการระดมทุนซึ่งดำเนินการผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนใน 2 ส่วน ประกอบด้วย 

 

  1. การลงทุนในสัญญา RSTA จำนวน 1,568 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส จากสิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส โดยท่ีสิริพัฒน์ โฟร์จะนำเงินท่ีได้รับจากผู้ออกโทเคนดิจิทัลตามสัญญา RSTA ไปชำระแก่เจ้าหนี้ของตน และดำเนินการให้กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และหุ้นสามัญของสิริพัฒน์ โฟร์ ปลอดจากภาระผูกพันที่มีอยู่ รวมถึงการชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและชำระคืนเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทผู้อออกโทเคนดิจิทัล

 

  1. เข้าลงทุน 100% ในหุ้นของสิริพัฒน์ โฟร์ จำนวน 832 ล้านบาท​ โดย สิริพัฒน์ โฟร์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และโอนเข้ามาเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื่อการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล และเพื่อมิให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์และกลุ่มอาคารสำนักงานสิริแคมปัสถูกจำหน่ายจ่ายโอน หรือก่อภาระผูกพันโดยไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนสัญญาก่อตั้งทรัสต์และ/หรือมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยทรัสตีในฐานะผู้ถือหุ้นของสิริพัฒน์ โฟร์ จะทำหน้าที่จัดการดูแลสิริพัฒน์ โฟร์ และกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ให้เป็นไปตามท่ีกาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และหนังสือชี้ชวน

 

ท้ังน้ีภายหลังจากท่ีสิริพัฒน์ โฟร์ ได้โอนขายกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัสทั้งหมดภายใต้สัญญา RSTA ให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และหลังจากที่ทรัสตีถือหุ้นทั้งหมดในสิริพัฒน์ โฟร์แล้ว จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากสิริพัฒน์ โฟร์ ไปให้แก่กองทรัสต์หรือทรัสตีในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดในสิริพัฒน์ โฟร์แต่อย่างใด เนื่องจากประโยชน์ทั้งหลายท่ีโครงการจะได้รับเกือบทั้งหมดจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโทเคนดิจิทัลทุกราย

 

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะนำโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริ ฮับ เข้าจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อความสะดวกของผู้ลงทุนในการซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองต่อไป

 

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับมีอายุโครงการ 4 ปี นับแต่วันที่กองทรัสต์ก่อต้ังข้ึน เว้นแต่มีการต่ออายุโครงการเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรตามท่ีกำหนดในหนังสือชี้ชวน 

 

โดยในปีสุดท้ายของโครงการ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการเพื่อนำมาจ่ายมูลค่าไถ่ถอนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล และไถ่ถอนโทเคน ดิจิทัลจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลทุกราย

 

ทั้งนี้ เอสพีวี 77 กำหนดมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำต่อครั้งที่ 10,000 บาท โดยผู้ลงทุนทุกประเภทสามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนรายย่อยที่มิใช่นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงิน ร่วมทุน ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษสามารถลงทุนได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท 

 

และกำหนดสัดส่วนเสนอขาย ‘โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริ ฮับ’ ให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยไม่เกิน 70% ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด หรือไม่เกิน 1,680 ล้านบาท

 

โดยจะจัดสรรโทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่มให้แก่ผู้ลงทุนตามลำดับการชำระเงินสำเร็จของผู้ลงทุนแต่ละราย (ชำระเงินสำเร็จก่อนได้รับจัดสรรก่อน) โดยจะพิจารณาจากจำนวนโทเคนดิจิทัลทั้งหมดของแต่ละกลุ่มโทเคนดิจิทัลที่ผู้ลงทุนได้จองซื้อ และอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ร่างหนังสือชี้ชวน

 

ทั้งนี้บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ออกโทเคน เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีบริษัท แอมเพิล เวนเจอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น 100% ซึ่งแอมเพิลมี กรวิชญ์ สวาทยานนท์ เป็นผู้ถือหุ้น 100% 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising