×

ก.ล.ต. เล็งคุม ‘เว็บเทรดคริปโตฯ’ ห้ามนำทรัพย์สินลูกค้าไปแสวงหาดอกผลอื่น ยกเว้นฝากแบงก์ หลังพบมูลค่าฝากในเว็บเทรดพุ่งแตะ 4.3 หมื่นล้าน

25.08.2021
  • LOADING...
crypto exchange

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาเงิน และการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปจัดหาประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เพื่อยกระดับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

 

ก.ล.ต. มีนโยบายที่จะยกระดับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจ) ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจด้านการคุ้มครองผู้ซื้อขายอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทรัพย์สินของผู้ซื้อขายที่เก็บรักษาไว้กับผู้ประกอบธุรกิจมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีความปลอดภัยจากความเสี่ยงในด้านต่างๆ

 

ก.ล.ต. จึงเสนอออกหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติ ดังนี้

 

  1. การเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทเงิน โดยการดำเนินการถอนหรือโอนเงินในบัญชีที่เปิดไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ให้เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจอนุมัติ หลักการมอบอำนาจลงนามแบบหลายบุคคล (Multi-sign) และหลักการตรวจสอบถ่วงดุล ทำนองเดียวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล

 

  1. การเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องไม่นำทรัพย์สินของลูกค้ารายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลอื่นใด รวมทั้งต้องมีการสอบทานทรัพย์สินลูกค้าเพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบันทุกวันทำการ 

 

  1. การนำทรัพย์สินของลูกค้าไปจัดหาประโยชน์ โดยห้ามนำเงินของลูกค้าไปหาดอกผลด้วยวิธีการอื่นนอกจากฝากไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ แต่สามารถตกลงกับลูกค้าเพื่อกำหนดอัตราดอกผลที่จ่ายให้แก่ลูกค้าได้ โดยต้องไม่เกินอัตราที่ได้รับจริงจากธนาคารพาณิชย์ ส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ห้ามนำไปหาดอกผล ซึ่งรวมถึงการให้บุคคลอื่นยืม

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ

 

สำนักงาน ก.ล.ต. ระบุด้วยว่า ปัจจุบันทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่ เงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อทำธุรกรรมแล้วมักจะฝากทรัพย์สินไว้ที่ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งจากการติดตามพัฒนาการของสภาพการซื้อขายพบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

 

โดย ณ เดือนมิถุนายน 2564 มีปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเฉลี่ยต่อวัน 2,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากจาก 240 ล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนจำนวนลูกค้ามีรวม 1.16 ล้านราย เพิ่มขึ้นจาก 1.7 แสนราย เมื่อเดือนธันวาคม 2563 

 

สำหรับทรัพย์สินลูกค้าที่ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ ณ เดือนมิถุนายน 2564 มีจำนวนถึง 43,794 ล้านบาท แบ่งเป็นเงิน 8,408 ล้านบาท และสินทรัพย์ดิจิทัล 35,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวน 12,000 ล้านบาท (แบ่งเป็นเงิน 2,400 ล้านบาท และสินทรัพย์ดิจิทัล 9,600 ล้านบาท ด้วยสาเหตุนี้ ก.ล.ต. จึงเห็นควรทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 

 


 

เตรียมพบกับฟอรัมที่ผู้บริหารต้องดูก่อนวางแผนกลยุทธ์ปีหน้า! The Secret Sauce Strategy Forum คัมภีร์กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตปี 2022


📌
เฟรมเวิร์กกลยุทธ์ใช้ได้จริง
📌
ฉากทัศน์เศรษฐกิจไทยโลก
📌
เทรนด์ผู้บริโภคการตลาด
📌
เคสจริงจากผู้บริหาร

 

พิเศษ! บัตร Early Bird 999 บาท วันนี้ถึง 27 สิงหาคมนี้เท่านั้น

 

ซื้อบัตรได้แล้วที่ www.zipeventapp.com/e/the-secret-sauce

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising