×

ข้อดีและข้อควรคิดของการเลือกที่จะอยู่เป็นโสด

03.08.2023
  • LOADING...

ทุกวันนี้หลายคนเป็นโสดกันมากขึ้น และสถานะโสดนั้น ‘เลือก’ ด้วยตัวเอง เพราะไม่ต้องการที่จะเดินเข้าสู่ความสัมพันธ์แม้ว่าจะมีคนเข้ามาก็ตาม

 

Open Relationship ชวนรู้จักกับเทรนด์ ‘Single by Choice’ หรือการเลือกจะอยู่เป็นโสด ซึ่งท้าทายกระแสความเชื่อหลักว่าการอยู่เป็นโสดคือการบกพร่องหรือมีอะไรที่ผิดปกติ แต่แท้จริงแล้วความโสดเป็นเพียงสถานะของมนุษย์คนหนึ่งที่จะสุข ทุกข์ เหงา ได้เหมือนกับคนสถานะอื่นๆ ทั่วไป เพียงแต่ความโสดอาจต้องอาศัยทักษะการอยู่ได้ด้วยตัวเองที่ค่อยๆ เรียนรู้ และท้ายที่สุด ‘Single by Choice’ อาจเป็นความคิดที่เกิดขึ้นแค่ช่วงเวลาหนึ่งก็ได้เช่นกัน

 


 

Credits


The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising