×

จุดเริ่มต้นของสิงคโปร์ ก่อนก้าวสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’

18.07.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพาไปศึกษาการเติบโตของประเทศสิงคโปร์ ที่มีการพัฒนาที่น่าสนใจ เพราะใช้เวลาเปลี่ยนผ่านจากประเทศโลกที่สาม สู่ประเทศพัฒนาแล้วในเวลาอันรวดเร็ว 

 

‘ลีกวนยู’ นายกรัฐมนตรี ใช้วิธีการอะไรแก้ไขปัญหาในช่วงเริ่มก่อตั้งสิงคโปร์ การรวบรวมประชากรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ และพาสิงคโปร์เข้าสู่บทใหม่ หลังจากการถูกปลดออกจากสหพันธรัฐมลายูจะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising