×

Lee Kuan Yew

9 ธันวาคม 2023

พลเมืองสิงคโปร์ ทุกคนคือลีกวนยู ตอน 2/2

นอกจากผู้นำที่มองไกล ตัดสินใจอย่างเฉียบคม และการนำอย่างเด็ดเดี่ยว สิ่งที่เป็นทรัพยากรสำคัญนำพาสิงคโปร์มายืนแถวหน้าของโลกคือ ‘พลเมืองสิงคโปร์’    สิงคโปร์สร้างคนอย่างไร? ทำไมถึงมีคำกล่าวที่ว่า พลเมืองสิงคโปร์ทุกคนคือลีกวนยู? ติดตามได้ใน Global Economic Background เอพิโสดนี้     สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce ...
21 กรกฎาคม 2022

กวนยู พลิกสิงคโปร์สู่ยุคใหม่ จาก’กุ้งพิษ’ สู่ ‘เม่น’

หลังจากที่สิงคโปร์ถูกปลดออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย ทำให้เกิดความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม ‘ลีกวนยู’ จึงสร้างกองทัพเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่คนในชาติ รวมทั้งให้ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผ่านโครงการเคหะแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานประเทศที่ประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีการสร้างความสมานฉันท์ของความแตกต่างทางชาติพันธ์ุผ่านกฎหมายที่เท่า...
สิงคโปร์
18 กรกฎาคม 2022

จุดเริ่มต้นของสิงคโปร์ ก่อนก้าวสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’

เอพิโสดนี้จะพาไปศึกษาการเติบโตของประเทศสิงคโปร์ ที่มีการพัฒนาที่น่าสนใจ เพราะใช้เวลาเปลี่ยนผ่านจากประเทศโลกที่สาม สู่ประเทศพัฒนาแล้วในเวลาอันรวดเร็ว    ‘ลีกวนยู’ นายกรัฐมนตรี ใช้วิธีการอะไรแก้ไขปัญหาในช่วงเริ่มก่อตั้งสิงคโปร์ การรวบรวมประชากรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ และพาสิงคโปร์เข้าสู่บทใหม่ หลังจากการถูกปลดออกจากสหพันธรัฐมลา...

X
Close Advertising