×

Grab เผย รับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ จากกลุ่มคนขับ เกี่ยวกับระบบการให้บริการและการบริหารค่าตอบแทนแล้ว

04.11.2022
  • LOADING...

จากกรณีที่มีกลุ่มพาร์ตเนอร์คนขับ Grab บางส่วนในเขตกรุงเทพฯ รวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการและการบริหารค่าตอบแทนของพาร์ตเนอร์คนขับผู้ให้บริการจัดส่งอาหารนั้น Grab ระบุว่า ได้รับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ แล้ว และขอชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้น ดังนี้

 

  1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ รวมถึงพาร์ตเนอร์คนขับ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนการบริหารงานในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพาร์ตเนอร์คนขับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ศูนย์ช่วยเหลือในแอป Grab Driver หรือทางโทรศัพท์ (Call Center) กลุ่มเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ Grab หรือผ่านตัวแทนพาร์ตเนอร์คนขับจากโครงการ Grab Partner Club โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งรวมถึงการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อให้พาร์ตเนอร์คนขับได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเตรียมจัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนพาร์ตเนอร์คนขับ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนร่วมหารือถึงแนวทางในการจัดการกับประเด็นต่างๆ อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพาร์ตเนอร์คนขับ พาร์ตเนอร์ร้านค้า รวมถึงผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทฯ จะสื่อสารและชี้แจงข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ให้พาร์ตเนอร์คนขับรับทราบภายใน 14 วัน

 

  1. สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงานและการบริหารค่าตอบแทนของพาร์ตเนอร์คนขับนั้น บริษัทฯ ตระหนักดีว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องอ่อนไหวและเป็นสิ่งที่พาร์ตเนอร์คนขับให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการและประกาศใช้นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของพาร์ตเนอร์คนขับด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และยังสามารถรักษาความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ โดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้าน เช่น จำนวนพาร์ตเนอร์คนขับในพื้นที่ จำนวนการสั่งอาหารของผู้ใช้บริการ และประสิทธิภาพในการให้บริการของพาร์ตเนอร์คนขับ เป็นต้น 

 

โดยที่ผ่านมาระดับของอุปทานและอุปสงค์ (จำนวนพาร์ตเนอร์คนขับที่ให้บริการและจำนวนผู้ใช้บริการสั่งอาหาร) ได้ผันผวนไปตามสถานการณ์ของตลาด รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามอย่างยิ่งที่จะบริหารจัดการประเด็นดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยจะทบทวนมาตรการต่างๆ พร้อมพิจารณาหาแนวทางใหม่ๆ โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลทางธุรกิจและสร้างประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมที่สุด

 

ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม แกร็บ ประเทศไทย ขอยืนยันว่า เรายังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของเราในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะพาร์ตเนอร์คนขับนับหลายแสนราย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันของเราในการสร้างรายได้เสริมจากการให้บริการต่างๆ ด้วยรูปแบบการทำงานที่เป็นอิสระและมีความยืดหยุ่น ขณะเดียวกันเรายังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาบริการและปรับปรุงแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising