×

คอนเฟิร์ม! CPN คว้าสิทธิ์เช่าที่ดิน 30 ปี บริเวณ Block A เขตพาณิชย์สยามสแควร์ ที่มี ‘โรงภาพยนตร์สกาลา’ อยู่ด้วย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

05.09.2021
 • LOADING...
โรงภาพยนตร์สกาลา

การปิดโรงภาพยนตร์สกาลาที่ถือเป็นโรงภาพยนตร์สแตนด์อโลนที่อยู่คู่สยามสแควร์มากว่า 50 ปี โดยมีรอบฉายสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 กลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามว่า พื้นที่ซึ่งมีค่าดั่งทองคำเพราะตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ แห่งนี้ จะถูกนำไปพัฒนาในรูปแบบใดดี

 

ล่าสุดคำตอบได้ชัดเจนขึ้นมาแล้ว เมื่อแหล่งข่าวระดับสูงจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN คอนเฟิร์มกับ THE STANDARD WEALTH ว่า CPN ชนะประมูลในการพัฒนาบริเวณ Block A เขตพาณิชย์สยามสแควร์ ให้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมจาก สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดที่ชัดเจนนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาระบุว่า จากการประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณ Block A เขตพาณิชย์สยามสแควร์ ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นั้น

 

“บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block A เขตพาณิชย์สยามสแควร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)” โดยประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 มี รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนาม

 

สำหรับ Block A เขตพาณิชย์สยามสแควร์ มีเนื้อที่โครงการทั้งหมดประมาณ 7 ไร่ 31 ตารางวา สํานักงานฯ อนุญาตให้ก่อสร้างโครงการภายในกรอบพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา 

 

ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยโรงภาพยนตร์สกาลา และอาคารพาณิชย์ สูง 3-4 ชั้น จํานวน 79 คูหา ส่วนใหญ่ประกอบกิจการเป็นคลินิก ร้านอาหาร ร้านค้าสินค้าแฟชั่น เครื่องสําอาง ธนาคาร โรงเรียนกวดวิชา ฯลฯ

 

สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวต้องถูกพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมที่ไม่ขัดกับกฎหมาย ศีลธรรม และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยไม่อนุญาตให้พัฒนาเป็นอาคารพักอาศัยรวมแบบสิทธิ์การเช่าระยะยาว (Leasehold Residential) เกิน 3 ปี โดยจะได้รับสิทธิ์การเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี 

 

ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องชําระค่าตอบแทนการทําสัญญา เพื่อเป็นค่าตอบแทนการได้รับสิทธิ์ให้กับสํานักงานฯ เป็นจํานวนเงินตามที่เสนอไว้ในข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งนี้ จํานวนเงินดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่า 742 ล้านบาท 

 

นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนรายปี ซึ่งแบ่งออกเป็นจํานวน 30 งวดจํานวนเงินในแต่ละปีที่เสนอ ต้องไม่ต่ำกว่าจํานวนเงินที่กําหนด ดังต่อไปนี้

 

 • ปีที่ 1-3 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 108 ล้านบาทต่อปี
 • ปีที่ 4-6 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 119 ล้านบาทต่อปี
 • ปีที่ 7-9 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 131 ล้านบาทต่อปี
 • ปีที่ 10-12 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 144 ล้านบาทต่อปี
 • ปีที่ 13-15 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 158 ล้านบาทต่อปี
 • ปีที่ 16-18 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 174 ล้านบาทต่อปี
 • ปีที่ 19-21 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 191 ล้านบาทต่อปี
 • ปีที่ 22-24 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 210 ล้านบาทต่อปี
 • ปีที่ 25-27 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 231 ล้านบาทต่อปี
 • ปีที่ 28-30 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 254 ล้านบาทต่อปี

 

ทั้งนี้ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะส่งมอบพื้นที่ตามสภาพเดิมเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุด โดยไม่มีผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ภายในเดือนมกราคม 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising