×

กรมศิลปากรสรุปการพิจารณา ไม่รับโรงภาพยนตร์สกาลาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

14.08.2020
  • LOADING...

หลังจากที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์ได้ส่งหนังสือต่อกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้การคุ้มครองอาคารโรงภาพยนตร์สกาลาในฐานะ ‘โบราณสถาน’ โดยมีความกังวลว่าอาจถูกสั่งรื้อถอนอาคารได้ หลังจากที่โรงภาพยนตร์สกาลาได้ปิดม่านลงอย่างถาวรไปเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ล่าสุด กรมศิลปากรที่ได้รับมอบหมายจากจากกระทรวงวัฒนธรรมให้ตรวจสอบและพิจารณา สรุปว่า กรมศิลปากรไม่รับขึ้นทะเบียนโรงภาพยนตร์สกาลาเป็นโบราณสถาน เนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์สกาลาถือเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีลักษณะภายนอกและโครงสร้างหลักของอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมแบบ Art Deco ที่เน้นการใช้รูปทรงเรขาคณิตมาผสมผสาน

 

โดยอ้างอิงจากนิยามคำว่าโบราณสถานตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) ระบุไว้ว่า โบราณสถานหมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุหรือลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย

 

ดังนั้นในประเด็นความสำคัญด้านอายุ หลักฐานเกี่ยวกับประวัติ และลักษณะแห่งการก่อสร้าง พบว่า โรงภาพยนตร์สกาลาไม่มีความสำคัญทางด้านอายุและประวัติการก่อสร้าง แม้ลักษณะแห่งการก่อสร้างอาจมีประโยชน์ทางศิลปะ โรงภาพยนตร์สกาลาจึงยังไม่ถือว่าเป็นโบราณสถาน ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจที่กรมศิลปากรจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535)

 

โรงภาพยนตร์สกาลาถือเป็นโรงภาพยนตร์สแตนด์อโลนที่อยู่คู่สยามสแควร์มากว่า 50 ปี โดยมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมที่งดงาม จนได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น พ.ศ. 2555 ก่อนที่ผู้บริหารโรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์จะตัดสินใจยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ และยุติการเปิดรอบฉายโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา

 

ภายหลังโรงภาพยนตร์สกาลาและหอภาพยนตร์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Final Touch of Memory ‘La Scala ลาสกาลา’ เพื่อเปิดให้ผู้ชมเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และจัดรอบฉายภาพยนตร์เป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 3-5 กรกฎาคม โดยมี Cinema Paradiso ผลงานการกำกับของ จูเซปเป ทอร์นาทอเร เป็นโปรแกรมปิดท้ายโรงภาพยนตร์

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising