×

นฤมลตั้งเป้าภายในปี 2573 ไทยลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 30 เร่งศึกษาออกพันธบัตรหนุนตลาด ESG Bond

โดย THE STANDARD TEAM
25.10.2023
  • LOADING...
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กับ เซอร์โรเบิร์ต สเธแมน

วันนี้ (25 ตุลาคม) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยภายหลังการหารือแนวทางการออก Green Bond กับ เซอร์โรเบิร์ต สเธแมน ซีอีโอของ UK Debt Management Office และคณะ ณ สำนักงาน UK Debt Management Office กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรว่า ตามที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีดำริเรื่องนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามแนวทาง UN SDGs 

 

นวัตกรรมด้านแหล่งเงินทุนที่สามารถนำมาดำเนินโครงการภายใต้นโยบายดังกล่าว ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยประเทศไทยตั้งเป้าหมายเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2608 ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมของประเทศ (Nationally Determined Contribution: NDC) ให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2573

 

ศ.ดร.นฤมลกล่าวว่า จากการหารือได้เรียนรู้รูปแบบโครงการที่ดำเนินงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสหราชอาณาจักรที่สอดคล้องกับแนวทางดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โครงการสนับสนุนผู้ขับขี่ในการใช้รถ EV โครงการร่วมทุนกับภาคเอกชนในการติดตั้งสถานีชาร์จรถ EV โครงการร่วมทุนในการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน และโครงการสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าบนที่ดินเพื่อทำการเกษตร เป็นต้น 

 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมและจะใช้การเงินสีเขียว (Green Financing) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน โดยระดมทุนผ่านทางการออกพันธบัตรสีเขียว (Green Gilts) และพันธบัตรออมเงินสีเขียวสำหรับรายย่อย (Retail Green Savings Bonds) เพื่อใช้ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความท้าทายอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Jobs) รวมถึงการพิจารณา การคัดเลือก การตรวจสอบ และการรายงานโครงการสีเขียวที่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุนด้านการเงินดังกล่าว

 

ศ.ดร.นฤมลกล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาล โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในฐานะผู้ระดมทุนสำหรับภาครัฐ อยู่ระหว่างการศึกษาการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ซึ่งเป็นพันธบัตรที่มีรูปแบบการกำหนด KPI เพื่อบรรลุเป้าหมายด้าน ESG แทนการระบุโครงการที่ออกภายใต้พันธบัตร เพื่อสนับสนุนให้ตลาด ESG Bond มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

โดยมีแผนจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาพัฒน์ เพื่อคัดเลือกวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจน KPI ที่เหมาะสมสำหรับการออก Sustainability-Linked Bond และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของสังคมและประเทศไทยต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising