×

คืบหน้าคดี STARK ศาลอาญามีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวโทษคดีทุจริต STARK รวม 9 ราย รวม ‘วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ’

28.12.2023
 • LOADING...

สำนักงาน ก.ล.ต. ยื่นคำร้องขอให้ศาลอาญามีคำสั่งขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวโทษ กรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) รวม 9 ราย ซึ่งศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินดังกล่าวออกไปอีก 180 วัน นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามความมาตรา 267 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวโทษ กรณี STARK ชุดแรก รวม 10 ราย ได้แก่ 

 

 1. บริษัท STARK 
 2. ชนินทร์ เย็นสุดใจ
 3. วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 
 4. ชินวัฒน์ อัศวโภคี
 5. ศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ 
 6. กิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม 
 7. บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (PDITL) 
 8. บริษัท ไทยเคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TCI) 
 9. บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด
 10. บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

โดยขยายเป็นเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ระบุในคำสั่ง ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 มกราคม 2567

 

ทั้งนี้ การกระทำความผิดที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษในกรณีนี้ มีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ประชาชน และยังคงมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากไม่มีการอายัดทรัพย์สินต่อไปแล้ว ผู้ถูกกล่าวโทษจะยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน ก.ล.ต. จึงยื่นคำขอต่อศาลอาญาให้พิจารณาสั่งขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวโทษรวม 9 ราย ประกอบด้วย รายที่ 1-6 และ 8-10 ซึ่งศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินออกไปอีก 180 วัน นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2567

 

สำหรับ PDITL ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งมีมาตรการควบคุมดูแลการจัดการทรัพย์สินไว้เพื่อการดำเนินการค้าตามปกติโดยศาลล้มละลายกลาง ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร และปรับปรุงระบบงานภายใน โดยมีบริษัทซึ่งเป็นที่ปรึกษาจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานกระแสเงินสด (Cash Monitoring) ในการสอบทานการทำรายการทางการเงินของบริษัท จึงไม่มีเหตุในการขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินของ PDITL 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising