×

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศหนุนการเปิดเผยข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาคมโลก

17.11.2021
  • LOADING...
TCFD Supporter

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD Supporter) ที่ครอบคลุมข้อมูลด้านการกำกับดูแล กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามแนวปฏิบัติ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) สอดคล้องกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทยเร่งแก้วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการมุ่งเน้นให้ บจ. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผู้ลงทุนและสถาบันการเงินการลงทุนพิจารณาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจเพื่อประกอบการให้สินเชื่อและตัดสินใจลงทุนอย่างยั่งยืน 

 

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล 

 

ล่าสุดได้เข้าร่วมเป็น TCFD Supporter ร่วมกับองค์กรสากลกว่า 2,500 แห่งทั่วโลก เพื่อประกาศจุดยืนและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระเร่งด่วนในระดับชาติและระดับโลก ตอกย้ำบทบาทเชิงรุกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริม บจ. ผู้ลงทุน ผู้ให้บริการทางการเงินการลงทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแล และพันธมิตรทุกภาคส่วน พัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”  

 

ทั้งนี้ ภาคตลาดทุนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Economy) ซึ่งเป็นทิศทางที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยประเทศไทยได้ประกาศคำมั่นต่อที่ประชุม COP26 ว่าจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เท่ากับศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 

 

ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมนำภาคตลาดทุนให้มีส่วนร่วมสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว โดยเดินหน้าให้ความรู้แก่ บจ. เกี่ยวกับผลกระทบของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า พลังงาน น้ำ ขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณะอย่างถูกต้องและโปร่งใส พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ลงทุนและสถาบันการเงินการลงทุนไทยพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจในการให้สินเชื่อและให้บริการทางการเงินการลงทุนอีกด้วย 

 

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยจัด TCFD & SDGs Workshop Series สำหรับ บจ. และสถาบันการเงินการลงทุน ให้เข้าใจวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศตามแนวทางสากล TCFD ซึ่งครอบคลุมการกำกับดูแล กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พร้อมจัดทำคู่มือ TCFD Good Practice Handbook ฉบับแปลที่รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลด้านก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มประเทศ G20

 

และในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจัดกิจกรรม Webinar หัวข้อ TCFD & SDGs Workshop: TCFD in Finance เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศตามแนวทางของ TCFD และแลกเปลี่ยนมุมมองของสถาบันการเงินการลงทุนในการนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาลงทุน ให้สินเชื่อ และให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจ 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board: FSB) ได้ก่อตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนากรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) ขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2015 โดยมี ไมเคิล บลูมเบิร์ก เป็นประธาน ต่อมา TCFD ได้พัฒนาและเผยแพร่รายงานข้อเสนอแนะของ TCFD (TCFD Recommendations) เพื่อให้ภาคธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศโดยสมัครใจ

 

 


ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

Twitter: twitter.com/standard_wealth

Instagram: instagram.com/thestandardwealth

Official Line คลิก https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising