×

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเฮียริ่ง ‘เกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์ระบบใหม่’ คาดเริ่มใช้ต้นปีหน้า

17.08.2022
  • LOADING...
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อรองรับระบบการซื้อขายใหม่ ถึงวันที่ 16 กันยายนนี้ โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ในไตรมาส 1/66 

 

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2566 นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ใช้โอกาสนี้ทำการทบทวน และปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุน และทำให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น 

 

โดยเกณฑ์ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง มีดังนี้ 

 

  1. ปรับเกณฑ์การกำหนดราคาเปิดและราคาปิด (Equilibrium Price) ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยกำหนดให้ราคาเปิดและราคาปิดอาจอยู่นอกช่วงราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต่ำสุด (Floor) ±1 ช่วงราคา จากเดิมกำหนดให้อยู่ในช่วงที่ไม่เกิน Ceiling & Floor 

 

  1. ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ (หลักทรัพย์ -F) สำหรับการซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report) ให้มีค่า Parameter เดียวคือ ±60% ของราคาอ้างอิง เพื่อให้ค่า Ceiling & Floor เท่าเทียมกันในทุกวิธีการซื้อขาย จากเดิมที่การซื้อขายด้วยวิธี Trade Report ที่มีขนาดใหญ่ (คือจำนวนหลักทรัพย์ตั้งแต่ 1 ล้านหน่วยขึ้นไป หรือมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป) จะมีค่า Ceiling & Floor ที่ ±30% ของราคาอ้างอิง 

 

  1. ยกเลิกการซื้อขายหน่วยย่อยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrant: DW) เพื่อช่วยลดภาระและต้นทุนการดำเนินการของบริษัทสมาชิก เนื่องจากปัจจุบันมูลค่าการซื้อขาย DW ที่เป็นหน่วยย่อย (หรือที่เรียกว่า ‘Odd Lot’ ซึ่งเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ในจำนวนที่ต่ำกว่า 100 หน่วย) มีจำนวนน้อย 

 

  1. ปรับปรุงประเภทของคำสั่งซื้อขาย ได้แก่ การยกเลิกคำสั่งซื้อขายประเภท Special Market Order, การเพิ่มประเภทคำสั่งที่มีอายุข้ามวัน (Long Order), การปรับปรุงคำสั่งซื้อขายประเภท Iceberg Order และการปรับปรุงการผสมผสานของคำสั่งซื้อขายและอายุคำสั่งซื้อขาย

 

  1. กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้ในกรณีเกิดเหตุระบบขัดข้อง เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับการซื้อขายโดยรวม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ  

 

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงกฎเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็น พร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อ ‘การปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายเพื่อรองรับระบบการซื้อขายใหม่’ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถส่งความคิดเห็นมาทาง [email protected] จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising