×

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์ใหม่คุมเข้มขาย IPO สั่งแจ้งข้อมูลผู้ได้รับหุ้นมากที่สุด 40 รายแรก ไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันเทรดวันแรก

04.03.2024
  • LOADING...

สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานผลการขายหุ้น IPO เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนก่อนวันที่หุ้น IPO จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

 

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการขายหุ้น IPO โดยมุ่งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น (Disclosure-based) เพื่อให้ทันเวลาและไม่เป็นภาระต่อผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูล ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

 

  1. กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลผู้ได้รับการจัดสรรหุ้น IPO เพิ่มเติมจากแบบรายงานผลการขายหุ้น 81-1-IPO ในรูปแบบรายงานผลการขายอย่างย่อ (แบบ 81-1 อย่างย่อ) ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 1. ข้อมูลผู้ถือหุ้นหลัง IPO เช่น จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นหลัง IPO จำนวนหุ้นที่มีข้อกำหนดการห้ามขาย (Lock-up) และ 2. ข้อมูลผู้ได้รับจัดสรรมากที่สุด 40 รายแรก เช่น จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรและสัดส่วนของการได้รับจัดสรรเทียบกับการเสนอขายทั้งหมด และแหล่งที่มาของการได้รับจัดสรร

  

  1. กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานนำส่งแบบ 81-1 อย่างย่อ นำส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันที่บริษัทจะเข้าซื้อขายเป็นวันแรก (First trading day) หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย แล้วแต่ว่าวันใดถึงกำหนดก่อน โดยให้บริษัทรายงานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จัดไว้ และให้ถือว่าได้รายงานต่อ ก.ล.ต. ด้วยแล้ว (ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการนำส่งรายงานแบบ 81-1-IPO ในปัจจุบัน)

 

ทั้งนี้ ประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว* ได้เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยให้ใช้บังคับกับบริษัทที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ (Filing Effective) หลังจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับแล้ว

 

หมายเหตุ: *ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 3/2567 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10115s.pdf

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising