×

วธ. เผยผลโพล คนไทยอยาก ‘สวดมนต์ข้ามปี’ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตั้งใจลด ละ เลิกอบายมุข ขอของขวัญปีใหม่เรื่องสุขภาพแข็งแรง การเรียน-การงาน

โดย THE STANDARD TEAM
30.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (30 ธันวาคม) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับศักราชใหม่ 2567’ จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 13,100 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค 

 

โดยมีผลสรุป ดังนี้ เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.40 เคยเข้าร่วมกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี’ และเมื่อสอบถามความสนใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ในปีนี้ พบว่า ร้อยละ 51.27 ไม่แน่ใจ แล้วแต่โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี’ และร้อยละ 32.96 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

 

และเมื่อสอบถามว่าสนใจร่วมกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ที่ใดบ้าง ร้อยละ 60.08 สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดสำคัญ หรือศาสนสถานที่จัดกิจกรรมในจังหวัดของตนเอง, ร้อยละ 38.92 บ้าน, ร้อยละ 29.40 สวดมนต์ข้ามปีในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ฯลฯ, ร้อยละ 12.62 สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และร้อยละ 10.88 สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

 

เมื่อสอบถามถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 63.79 เห็นว่า เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ ที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว, ร้อยละ 39.82 ได้ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวเพื่อสานสัมพันธ์, ร้อยละ 38.15 ส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมของคนในชาติ, ร้อยละ 38.11 ส่งเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนามาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น และร้อยละ 33.63 เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุขในเทศกาลปีใหม่ 

 

ส่วนผู้ที่เด็ก เยาวชน และประชาชนอยากชวนไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ร้อยละ 66.53 ครอบครัว, ร้อยละ 13.22 เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน, ร้อยละ 8.25 คนรัก, ร้อยละ 7.21 ญาติพี่น้อง และร้อยละ 2.66 ดารา/ศิลปิน

 

ส่วนกิจกรรมที่เด็ก เยาวชน และประชาชนตั้งใจจะทำในวันขึ้นปีใหม่ ร้อยละ 58.44 ทำบุญตักบาตร, ร้อยละ 43.71 พักผ่อนอยู่กับบ้าน และร้อยละ 42.83 ขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ และเมื่อสอบถามว่าจะอวยพรปีใหม่ให้แก่ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ ครู อาจารย์ หรือเพื่อนผ่านช่องทางใด ร้อยละ 53.54 ไลน์ (LINE), ร้อยละ 47.91 เฟซบุ๊ก (Facebook) และร้อยละ 37.54 พูดคุย ส่วนของขวัญที่อยากได้มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 41.93 อยากให้คนในครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรง, ร้อยละ 16.93 การเรียน สอบผ่าน ได้คะแนนดี และร้อยละ 12.50 การงานก้าวหน้า ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง 

 

สำหรับผลสำรวจที่ได้สอบถามความเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนในเรื่องการส่งเสริมกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับศักราชใหม่ 2567” ของ วธ. โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับศักราชใหม่ 2567’ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เพื่อให้การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปียิ่งใหญ่และครอบคลุมในทุกพื้นที่ 

 

รวมทั้งเพิ่มช่องทางการสวดมนต์ออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และนอกจากจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 แล้ว รัฐบาลหรือ วธ. ควรจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงโขน การแสดงพื้นบ้าน การแสดงดนตรีไทย เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อชมหรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ เช่น ประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสวิถีชีวิตที่ดีงามของไทย 

 

อย่างไรก็ตาม วธ. ได้นำข้อเสนอแนะเหล่านี้มาพัฒนาการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งขับเคลื่อน Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านการท่องเที่ยว รองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) ของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising