×

บอร์ดมรดกโลกเห็นชอบ ดัน 4 พื้นที่เมืองเก่าสงขลาขึ้นบัญชีเบื้องต้น ก่อนพิจารณา เดือน ก.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
07.03.2024
  • LOADING...
Songkhla Oldtown Tentative Lists พื้นที่ สงขลา มรดกโลก

วานนี้ (6 มีนาคม) พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2567

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การนำเสนอแหล่งสงขลา และชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ และหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้ทันต่อรอบการนำเสนอคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 21-31 กรกฎาคมนี้ ณ กรุงนิวเดลี อินเดีย

 

พล.ต.อ. พัชรวาทกล่าวว่า การนำเสนอแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลามี 4 พื้นที่ประกอบเข้าด้วยกัน คือ 1. เมืองโบราณพังยาง เมืองโบราณพะโคะ และเมืองโบราณสีหยัง 2. เมืองโบราณสทิงพระ 3. เมืองป้อมค่ายซิงกอร่า ณ เขาแดง และแหลมสน และสุดท้าย 4. เมืองเก่าสงขลาในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอระโนด, อำเภอสทิงพระ, อำเภอสิงหนคร และอำเภอเมือง จะดำเนินการโดยมูลนิธิสงขลา สู่มรดกโลกที่เป็นการรวมตัวของประชาคมภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดสงขลา

 

เพื่อนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญในพื้นที่ ที่เป็นตัวแทนของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับอารยธรรมอื่นๆ ตามเส้นทางการค้าทางทะเลเลียบแนวชายฝั่งกับนานาชาติตลอดระยะเวลานับพันปี 

 

การนำเสนอแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลา สิ่งสำคัญจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามแนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ เป็นกลไกให้เกิดแรงจูงใจสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวงแหนต่อแหล่งมรดกของชุมชน ทำให้เป็นที่รู้จักและสนใจในฐานะแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศที่ได้รับการยกย่อง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม โดยขอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ และกรมศิลปากร เร่งรัดดำเนินการและประสานงานจัดทำข้อมูลส่งให้ศูนย์มรดกโลก พร้อมขอให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่มรดกโลก

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising