×

วิวัฒนาการประชาธิปไตยเยอรมนี ความล้มเหลวของ ‘สาธารณรัฐไวมาร์’

03.05.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์เยอรมนีช่วงก่อนที่จะมีประชาธิปไตยที่มั่นคง กล่าวคือช่วงแห่งความล้มเหลวของ ‘สาธารณรัฐไวมาร์’ การเมืองช่วงระหว่างหลังสงครามโลกครั้งที 1 จนถึงช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ออกกฎหมายให้อำนาจเบ็ดเสร็จและสถาปนาตนเป็นผู้นำเผด็จการ 

 

ถึงแม้รัฐธรรมนูญในยุคนั้นยังให้อำนาจแก่ประธานาธิบดี อันนำไปสู่รัฐบาลผสมซึ่งไร้เสถียรภาพ แต่การที่เยอรมนีสามารถมีประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเป็นครั้งแรกก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เพราะเป็นรากฐานที่นำไปสู่ความมั่นคงของประชาธิปไตยในเวลาต่อมา การเมืองเยอรมนีในยุคนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง ทำไมพรรคนาซีเยอรมนีถึงได้รับความนิยมจากประชาชน ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising