×

บทบาทของJakob Fugger กับสำนักวาติกัน และการปรับตัวของชนชั้น ‘Bourgeoisie’

06.04.2022
  • LOADING...

หากศึกษาประวัติศาสตร์วาติกันจะพบว่าในยุคของพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 นั้น เป็นช่วงเดียวกันกับที่ ‘Jakob Fugger the Rich’ ทำงานให้กับสำนักการคลังของวาติกัน ผ่านการเสนอตัวเพื่อเป็นตัวกลางในการขายใบไถ่บาปสำหรับการระดมทุนไปสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ทำให้ตระกูล Fugger สามารถสร้างกำไรเป็นอย่างมาก จนนำไปสู่การเกิดชนชั้นกระฎุมพี (Bourgeoisie) และระบบทุนนิยม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบการธนาคาร กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising