×

โฆษกรัฐบาลยืนยัน ต่างชาติที่ได้สิทธิ LTR Visa ต้องมีมูลค่าการลงทุน 40 ล้าน จึงได้สิทธิขอถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัย 1 ไร่

โดย THE STANDARD TEAM
26.10.2022
  • LOADING...
อนุชา บูรพชัยศรี

วันนี้ (26 ตุลาคม) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. …. มีหลักเกณฑ์รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเป้าเฉพาะเจาะจงกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภท ได้แก่

 

  1. กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง
  2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ
  3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย
  4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

 

ที่ได้สิทธิวีซ่าพำนักระยะยาว หรือ LTR Visa ภายใต้เงื่อนไขต้องมีจำนวนเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ถึงจะได้สิทธิขอถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ (400 ตารางวา) ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

 

อนุชายังได้กล่าวถึงร่างกฎกระทรวงนี้ว่ามีรายละเอียดขั้นตอนที่กำกับไว้อย่างชัดเจนในเรื่องการขอสิทธิถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้รายละไม่เกิน 1 ไร่ เช่น กรณีต่างชาติที่ได้สิทธิ LTR และได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินพร้อมบ้านเนื้อที่ 200 ตารางวา หากจะขอใช้สิทธิการถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเพิ่มอีก 200 ตารางวา ก็จะต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิม คือต้องมีการลงทุนให้ครบจำนวน 40 ล้านบาท และคงการลงทุนไว้ 3 ปี สำหรับชาวต่างชาติที่ได้สิทธิการถือครองที่ดินไปแล้วยังสามารถขออนุญาตขายที่ดินพร้อมบ้านให้คนไทยหรือชาวต่างชาติที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับสิทธิตามกฎหมายด้วย

 

“การให้สิทธิในการถือครองที่ดินจำกัดเฉพาะการใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน 1 ไร่ หากได้รับสิทธิครบ 1 ไร่ แล้ว แม้จะมีการลงทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ก็จะไม่สามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ หากชาวต่างชาติรายใดไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจสั่งให้จัดการจำหน่ายที่ดินนั้นได้” อนุชากล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising