×

กสิกรไทยเซ็นสัญญาระยะยาว ขายประกันให้กับเมืองไทยประกันชีวิตผ่านสาขาและช่องทางอื่นๆ 10 ปี รับค่าตอบแทน 1.27 หมื่นล้านบาท

02.07.2021
  • LOADING...
กสิกรไทย

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้เซ็นสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Bancassurance Agreement) ให้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แต่เพียงผู้เดียว เป็นระยะเวลา 10 ปี ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น สาขา พนักงานสาขา เอทีเอ็ม พนักงานประจำและชั่วคราว รวมถึงช่องทางดิจิทัล การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาดผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) 

 

โดยช่องทางการขายยังครอบคลุมถึงบริษัทย่อยของธนาคาร 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด, บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด, บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัดด้วย 

 

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยธนาคารจะได้รับค่าตอบแทนจากการให้สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแก่ลูกค้าผ่านช่องทางธนาคารและบริษัทย่อยแก่เมืองไทยประกันชีวิตเป็นมูลค่า 1.27 หมื่นล้านบาท นอกจากนั้นยังจะได้รับค่าตอบแทนตามผลการดำเนินการขาย และค่านายหน้าในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอีกด้วย โดยสัญญาอาจสิ้นสุดลงก่อน 10 ปีได้ หากผลการดำเนินธุรกิจถึงเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถต่ออายุได้ไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่ผลการดำเนินธุรกิจไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด 

 

ขัตติยากล่าวเพิ่มเติมว่า การทำสัญญาครั้งนี้เกิดจากธนาคารมีความมั่นใจว่า เมืองไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในตลาดประกันชีวิต เห็นได้จากการที่สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคารในช่วงปี 2561-2563 

 

“การเป็นพันธมิตรระยะยาวอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องลงทุนร่วมกันระยะยาว เช่น การลงทุนด้านไอทีเพิ่มมากขึ้น จะนำไปสู่การให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ที่สะดวกขึ้นสำหรับลูกค้า และได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการมากขึ้น รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้าของธนาคารตามช่องทางต่างๆ ที่ปัจจุบันยังเข้าไม่ถึงได้ในอนาคต” ขัตติยากล่าว 

 

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมแบบสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ (Effective Shareholding) ในเมืองไทยประกันชีวิตคิดเป็น 38.25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยในปี 2563 ธนาคารมีรายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและส่วนแบ่งในกำไรของเมืองไทยประกันชีวิตทั้งหมด รวมประมาณ 9 พันล้านบาท 

 

ด้าน สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือระยะยาวครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการในรูปแบบใหม่ระหว่างบริษัทกับธนาคารกสิกรไทย รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ของบุคลากรให้พร้อมรองรับกับโลกยุคดิจิทัล   

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising