×

สรุปเกณฑ์ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลล่าสุดของกรมสรรพากร

28.01.2022
  • LOADING...
digital asset tax

กรมสรรพากรเปิดเผยข้อสรุปเบื้องต้นเรื่องการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย สมาคมฟินเทคประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน เพื่อให้ได้แนวทางการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนวคิดและมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้

 

digital asset tax

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising