×

ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาต่อไปนี้

20.04.2021
 • LOADING...
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาต่อไปนี้

ตลอดเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังคงมีการพบตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในขณะนี้นอกเหนือจากประเด็นเรื่องวัคซีนป้องกัน เรื่องของความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลเองก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ ที่เราเชื่อว่าทุกคนคอยติดตามความคืบหน้าและวิธีการพิจารณาแก้ปัญหาอยู่ตลอด 

 

จากความสามารถในการแพร่ระบาดเชื้อที่รวดเร็ว ผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ควรได้รับการจัดแยกเพื่อดูแลรักษา และเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรค ทางรัฐได้จัดสถานที่ ได้แก่ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) เพื่อรองรับ ซึ่งด้วยตัวเลขที่สูงขึ้นและระยะเวลาที่ต้องกักตัวผู้ป่วยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันนั้น ทำให้สถานที่อาจจะไม่เพียงพอ ทำให้หากยกกรณีของต่างประเทศขึ้นมาเป็นแนวทาง การพิจารณาแยกตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง 

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศว่าด้วย ‘แนวทางการพิจารณาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เหมาะสมกับการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation)’ โดยมีสาระสำคัญคือ โรงพยาบาลอาจพิจารณาให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใช้ที่พักอาศัยเป็นสถานที่แยกตัวได้ แต่ต้องผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่ทั้งผู้ป่วย และโรงพยาบาลต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 

เกณฑ์การพิจารณาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อการแยกตัว 

 1. เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ (Asymptomatic Cases)
 2. มีอายุไม่เกิน 40 ปี 
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 4. มีผู้อาศัยร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน 
 5. ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กก./ม2 หรือน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กก.)
 6. ไม่มีโรคร่วม ดังต่อไปนี้ 
 1. โรคปอดอุดตันเรื้อรัง (COPD) 
 2. โรคไตเรื้อรัง (CKD) 
 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 4. โรคหลอดเลือดสมอง 
 5. เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ 
 6. โรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ 
 1. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

 

การดำเนินการของโรงพยาบาล 

 1. ประเมินความเหมาะสมสำหรับผู้ติดเชื้อแยกตัวในสถานที่พักของตนเอง 
 2. ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์การแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) ในระบบของโรงพยาบาล 
 3. ควรถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) หากพบความผิดปกติ แนะนำเข้ารักษาที่โรงพยาบาล 
 4. แนะนำการปฏิบัติตัวและจัดเตรียมปรอทวัดไข้ และ Pulse Oximeter ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ 
 5. ติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อระหว่างการแยกตัวที่บ้านผ่านระบบการสื่อสารต่างๆ อาทิ โทรศัพท์ติดตามอาการ สอบถามอาการไข้ ค่า Oxygen Saturation วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) เป็นระยะเวลา 14 วัน 
 6. จัดช่องทางติดต่อในกรณีผู้ติดเชื้อมีอาการเพิ่มขึ้นหรือภาวะฉุกเฉิน อาทิ มีไข้ลอย หอบเหนื่อย หายใจลำบาก 
 7. จัดระบบรับ-ส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในกรณีผู้ติดเชื้อจำเป็นต้องย้ายเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล 
 8. ให้ความมั่นใจในมาตรฐานการดูแลรักษาของทีมแพทย์และพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อ 

 

ตารางแสดงรายการตรวจสอบ สำหรับพิจารณาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

 

เพื่อให้เข้าใจแนวทาง จากตารางด้านขวามือได้แบ่งสิ่งที่ต้องพิจารณาออกเป็น 3 ส่วน ผู้ป่วยและโรงพยาบาลต้องตอบใช่ทุกข้อถึงจะได้รับการพิจารณาให้แยกตัวที่บ้านได้ หากมีข้อใดข้อหนึ่งที่ไม่ครบเกณฑ์ ให้ทางโรงพยาบาลพิจารณารักษาในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising