×

ธุรกิจนอกจากทำกำไรแล้ว ความยั่งยืนก็สำคัญ ‘กลุ่มเซ็นทรัล’ งัดแคมเปญ THAMsformation สานต่อความยั่งยืนทุกมิติ

03.04.2024
  • LOADING...

ถึงวันนี้ธุรกิจจะขับเคลื่อนด้วยกำไร แต่ความยั่งยืนก็สำคัญ ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มเซ็นทรัล จัดแคมเปญ ‘THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน’ ภายใต้โครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ พร้อมสานต่อ 6 กลยุทธ์ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกมิติ

 

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า นับเป็นเวลากว่า 7 ปีแล้วที่กลุ่มเซ็นทรัลได้เริ่มโครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ – ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ’ นับว่าเป็นโครงการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ตั้งใจสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

 

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาโลกขององค์การสหประชาชาติ โดยนับตั้งแต่ก้าวแรก วันแรกของการดำเนินโครงการกลุ่มเซ็นทรัลได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกด้วยการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เรียนรู้และร่วมกันแก้ปัญหากับชุมชน จึงเกิดการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัลสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน 1,700 ล้านบาทต่อปี สร้างงานและสนับสนุนอาชีพคนพิการกว่า 1,011 คน มีการลดปริมาณขยะได้กว่า 20,830 ตัน และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา 170 แห่ง ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้กว่า 114,200 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

 

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2567 ‘เซ็นทรัล ทำ’ วางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมสินค้าให้มีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมกับสอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และดีไซน์ต่างๆ โดยในปี 2566 ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 44 จังหวัด และสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1,700 ล้านบาท

 

รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตั้งแต่ปี 2560 เซ็นทรัล ทำ ได้ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ทำโครงการวิถีชีวิตยั่งยืน แม่ทา บนพื้นที่ 9 ไร่ ทำเกษตรอินทรีย์ บริษัทสนับสนุนด้านการพัฒนาผลผลิต รับซื้อสินค้า การสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และนำมาจำหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรด ซึ่งปัจจุบันชุมชนแม่ทาได้มีการทำโฮมสเตย์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับนักท่องเที่ยว โดยช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนในปี 2566 ได้มากกว่า 8.4 ล้านบาท โดยมีชุมชนเข้าร่วมกว่า 110 ชุมชน โดยในส่วนของการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม 1,500 คนต่อปี

 

พร้อมมีการพัฒนาอีกหลายๆ ศูนย์การเรียนรู้ ทั้งวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง ตามด้วยศูนย์การเรียนรู้พัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเทพพนา- สวนเทพพนา จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์การเรียนรู้การทำฟาร์ม เมล่อน Smile Melon จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแต่ละชุมชนก็จะมีจุดแข็งแตกต่างกันออกไป

 

เช่นเดียวกับ ‘ตลาดจริงใจ’ ปัจจุบันมีทั้งหมด 33 สาขา ใน 29 จังหวัด เป็นพื้นที่เปิดให้เกษตรกรในท้องถิ่นนำสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนมาวางจำหน่ายในพื้นที่ของกลุ่มเซ็นทรัล  

 

นอกจากจะสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน โดยในปี 2566 สามารถสร้างรายได้กว่า 231 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรกว่า 10,200 ครัวเรือน

 

ขณะที่ร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ good goods (กุ๊ด กุ๊ดส์) ปัจจุบันมี 3 สาขา แบรนด์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้รับการพัฒนามาจากชุมชน และมีดีไซเนอร์ช่วยออกแบบต่อยอดจนเป็นสินค้าพรีเมียม โดยกำไรที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดจะถูกนำกลับไปพัฒนาชุมชนทั้งหมด โดยในปี 2566 good goods สามารถสร้างรายได้กว่า 200 ล้านบาท จากการรับซื้อสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน 39 ชุมชน

 

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับ Circularity ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ผ่านมาได้จัดโครงการจัดการอาหารส่วนเกิน (Food Surplus Management) เริ่มตั้งแต่การนำอาหารไปส่งต่อให้กับกลุ่มเปราะบาง โดยร่วมมือกับมูลนิธิ SOS และ Yindii 

 

ตามด้วยโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกผ่าน 3 แนวทาง 

 

  1. ลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือ Single-Use Plastic ในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในกลุ่มเซ็นทรัล โดยในปี 2566 สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้กว่า 15 ตัน 
  2. เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกธุรกิจ เช่น โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก และเปลี่ยนถุงพลาสติกเป็นถุงผ้าสำหรับบริการส่งซัก
  3. ส่งเสริมกระบวนการรีไซเคิล กลุ่มเซ็นทรัลจัดเก็บขยะขวดพลาสติก PET เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2566 ได้ถึง 1,020,009 ขวด 

 

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทมุ่งเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด (Renewable Energy) ของธุรกิจในกลุ่ม รวมถึงการปรับพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริหารในองค์กรคู่ค้า ลูกค้า พันธมิตร เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

“เราเชื่อว่าความยั่งยืนกับการทำธุรกิจสามารถเติบโตไปในทิศทางเดียวกันได้ เมื่อเราคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก็จะต้องลดความเสี่ยงด้วยการปฏิบัติตามกติกา แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างคุณค่าในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน” ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ย้ำ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising