×

BRANDi “Hope”Quarter พื้นที่ตอบโจทย์ Community Space สุดคูลที่ความล้ำสมัยมาพร้อมกับความยั่งยืน [PR NEWS]

โดย THE STANDARD TEAM
09.06.2023
  • LOADING...
BRANDi HopeQuarter

คุณปิยะชาติ (อาร์ม) อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนดิ แอนด์ คอมพานีส์ บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์องค์กรชั้นนำ ยกระดับอิมแพ็กผ่านการสร้าง BRANDi HopeQuarter เพื่อสะท้อนความเชื่อของการเติบโตทั้ง 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดัน BRANDi HopeQuarter ให้กลายเป็นพื้นที่ในการสร้างคอมมูนิตี้และเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือและผลกระทบเชิงบวกอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้การออกแบบที่ผสานเอาทั้งความยั่งยืน (Sustainability) ความล้ำสมัย (Technology) และความสร้างสรรค์ (Creativity) ไว้ในที่เดียว 

 

 

Hope of Inspiration: พื้นที่แห่งความหวังและแรงบันดาลใจ

จากความเชื่อในระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่การดำรงอยู่ร่วมกันทั้ง Profit People Planet (3Ps) เป็นสิ่งที่จำเป็น นับตั้งแต่แบรนดิก่อตั้ง จึงได้ร่วมขับเคลื่อนกลยุทธ์การปฏิวัติสู่ความยั่งยืน กับภาคเอกชน ภาครัฐ และองค์กรระดับสากลมากมาย เช่นเดียวกัน BRANDi HopeQuarter จึงมีเจตนาในการออกแบบที่ชัดเจน โดยมีเรื่องของความยั่งยืนเป็นตัวนำ กว่า 80% ของวัสดุทั้งหมดเกิดจากการเปลี่ยนสภาพของเหลือทิ้งให้กลับมามีคุณค่า (Waste to Value) ในขณะเดียวกันยังได้ผนวกเอาเทคโนโลยีภาพ แสง เสียง ไปจนถึงการถ่ายทอด เข้ามารวมไว้แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้มีความพร้อมในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกจุดประกาย สู่การเป็นต้นแบบของทุกความเป็นไปได้

 

Hope of Insight: พื้นที่แห่งความหวังและความรู้เชิงลึก

จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ในกว่า 28 อุตสาหกรรม ตลอดจนการร่วมมือกับองค์กรและผู้นำทางความคิดที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เช่น World Economic Forum และ United Nations วันนี้แบรนดิจึงมีทั้งองค์ความรู้ที่ตกผลึกทั้งในแนวกว้างและแนวลึก ตลอดจนได้พัฒนาโมเดลกลยุทธ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ที่ BRANDi HopeQuarter จะช่วยให้ ‘เห็นภาพใหญ่ได้ใกล้มากขึ้น’ เข้าใจบริบทและแนวโน้มความเป็นไปต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งการเติบโตและความเสี่ยงได้สอดคล้องกัน พร้อมกันนี้ BRANDi HopeQuarter ยังมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม

 

Hope of Impact: พื้นที่แห่งความหวังและผลกระทบเชิงบวก

จากการแข่งขันสู่การสร้างอิมแพ็กผ่านความร่วมมือ เมื่อการแก้ไขปัญหาในระดับมหภาค และการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต้องการการร่วมแรงร่วมใจมากกว่าที่ผ่านมา แบรนดิมุ่งมั่นในการเป็นจุดเชื่อมที่พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายที่โลกมีร่วมกัน ซึ่งก็คือ Sustainable Development Goals ทั้ง 17 ข้อ หรือ SDGs ได้ การรวมตัวกันของคอมมูนิตี้ต่างๆ ที่ BRANDi HopeQuarter จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขับเคลื่อน SDGs ให้กลายเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันความร่วมมือในระดับสากลให้เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากที่นี่ ประเทศไทย 

 

ไม่ว่าคุณจะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ที่เราสร้างขึ้น หรือต้องการพื้นที่ในการสร้างคอมมูนิตี้แบบครบวงจร BRANDi HopeQuarter คือที่เดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการบนพื้นที่แห่งความหวังที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมผลักดันให้ทุกองค์กรเติบโตอย่างมีความหวังและยั่งยืน 

 

 

 

ติดตามรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: BRANDiGlobal

LinkedIn: BRANDi and Companies

Website: www.brandiandcompanies.com

Email: [email protected]

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising