×

เปิดโรดแมปสำหรับผู้นำองค์กรในการริเริ่มสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจใหม่ปี 2567

27.01.2024
  • LOADING...

‘การเรียนรู้จากอดีตและเข้าใจสถานะปัจจุบัน’ จะช่วยให้เราวางแผนอนาคตได้อย่างมั่นคงมากขึ้น โดยเปิดศักราชใหม่ปี 2567 ผมอยากขอนำบทความ A 2024 road map for the C-suite, in eight charts ของ PwC ที่ได้รวบรวมประเด็นสำคัญๆ ทางธุรกิจจากหลากหลายผลสำรวจในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มุมมองของซีอีโอและนักลงทุนต่อแนวโน้มของกำลังแรงงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ไปจนถึงแนวทางในการจัดการความเสี่ยง มาแลกเปลี่ยนกับคุณผู้อ่าน โดยบทความชิ้นนี้ได้นำเสนอ 8 แผนงาน (Road Map) สำคัญที่ผู้นำองค์กรสามารถนำไปพิจารณาเพื่อปรับกลยุทธ์และเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ ในโลกยุคดิจิทัลนี้ได้ ดังต่อไปนี้

 

1. พิจารณาแนวโน้มของธุรกิจในอีกสิบปีข้างหน้า

 

เกือบ 40% ของผู้บริหารที่ร่วมตอบแบบสำรวจใน รายงานผลสำรวจผู้นำองค์กรทั่วโลก ครั้งที่ 26 ของ PwC (PwC’s 26th Annual Global CEO Survey) กล่าวว่า องค์กรของพวกเขามีเวลาเพียงแค่สิบปีหรือน้อยกว่านั้นในการอยู่รอดบนเส้นทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการต้องปฏิรูปรูปแบบธุรกิจเมื่อเผชิญกับการหยุดชะงัก ซีอีโอควรต้องประเมินแนวโน้มของธุรกิจของตนในอีกสิบปีข้างหน้าว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งหากผู้นำองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ก็จะช่วยให้สามารถจัดอันดับความสำคัญและจัดกรอบเวลาในการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ 

 

2. จัดสรรเวลาให้กับการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ

 

ภาพ: PwC’s 26th Annual Global CEO Survey

 

ผู้ตอบแบบสำรวจยังกล่าวอีกว่า พวกเขาใช้เวลาไปกับความต้องการในแต่ละวันมากกว่าการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ (Reinvention) ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกเขาอยากให้สิ่งต่างๆ เป็น ทำให้ปี 2567 เป็นปีที่ผู้นำองค์กรจะสามารถเริ่มต้นปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน จัดสรรเวลาในการวางแผน และคิดหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ดีขึ้น โดยควรสนับสนุนให้ผู้บริหารคนอื่นๆ ภายในองค์กรได้มีโอกาสในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อน และมีอำนาจในการตัดสินใจได้ด้วยตนเองมากขึ้น

 

3. เชื่อมต่อประเด็นด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์

 

ผู้ตอบแบบสำรวจ นักลงทุนทั่วโลกประจำปี 2566 ของ PwC (PwC’s 2023 Global Investor Survey) ส่วนใหญ่ต้องการเห็นความก้าวหน้าของบริษัทต่างๆ ในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) แต่พวกเขาก็ต้องการความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า การใช้จ่ายด้าน ESG จะเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และคุณค่าขององค์กรอย่างไร ดังนั้นซีอีโอควรจัดลำดับความสำคัญของเรื่องนี้ในปีนี้ เพื่อแสดงให้นักลงทุนเห็นว่า ธุรกิจได้ผนวกประเด็นด้านความยั่งยืนเข้ากับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง และงบการเงินอย่างไร และควรแสดงให้เห็นว่า องค์กรมีการกำกับดูแลด้านการจัดการที่แข็งแกร่งเพื่อระบุถึงโอกาสและความเสี่ยง อีกทั้งมีความโปร่งใสในการวางแผนและการรายงานด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับรูปแบบของธุรกิจ

 

ทั้งนี้ ในปี 2566 นักลงทุน 69% มีแผนจะเพิ่มการลงทุนในบริษัทที่สามารถเชื่อมโยงประเด็นด้านความยั่งยืนเข้ากับความสามารถและโอกาสของธุรกิจ ขณะที่ 67% มีแผนที่จะลงทุนในบริษัทที่สามารถปรับการทำงานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

 

4. ปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เปิดรับการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 

 

หากซีอีโอต้องการให้ปี 2567 เป็นปีแห่งนวัตกรรม ก็ควรเริ่มต้นจากการปรับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอันดับแรก ซึ่งจาก การสำรวจความคิดเห็นของซีอีโอทั่วโลก และ การสำรวจความคิดเห็นของกำลังแรงงานทั่วโลก (Global Workforce Hopes and Fears Survey) พบว่า ยังคงมีช่องว่างระหว่างมุมมองของผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เช่น ซีอีโอ 56% กล่าวว่า องค์กรของตนสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและการโต้แย้งในสถานที่ทำงาน ในขณะที่มีพนักงานเพียง 33% เท่านั้นที่กล่าวว่า องค์กรของพวกเขาสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว 

 

ดังนั้นผู้นำธุรกิจจึงควรหันมาปลูกฝังให้องค์กรเปิดรับมุมมองที่หลากหลาย และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านการลองผิดลองถูก อีกทั้งสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ลื่นไหลและพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

 

ภาพ: PwC’s Global Workforce Hopes and Fears Survey 2023; PwC’s 26th Annual Global CEO Survey

 

5. สร้างระบบนิเวศหรือรวมเข้ากับระบบนิเวศหนึ่งเดียว

 

ผลการสำรวจผู้นำธุรกิจมากกว่า 2,000 รายของ PwC แสดงให้เห็นว่า บริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นมีแนวโน้มที่จะมีกลยุทธ์ระบบนิเวศ (Ecosystem Strategy) ที่ชัดเจน สร้างรายได้อย่างน้อย 60% จากระบบนิเวศ และใช้ประโยชน์จากคุณค่าจากปัญหาทางสังคมที่ระบบนิเวศสามารถช่วยแก้ไขได้ 

 

ฉะนั้นผู้บริหารควรใช้ปี 2567 เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระบบนิเวศที่ชัดเจน เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่า ธุรกิจได้สร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอะไรบ้างและจะช่วยสนับสนุนระบบนิเวศนี้ได้อย่างไร คำตอบที่ได้จะช่วยกำหนดรูปแบบระบบนิเวศของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศ เป็นพันธมิตร หรือเป็นผู้เข้าร่วมก็ตาม

 

6. ลงทุนในเทคโนโลยี AI พร้อมเสริมการป้องกันทางไซเบอร์

 

ภาพ: PwC’s 2024 Digital Trust Insights Survey

 

รายงานผลสำรวจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางดิจิทัลของ PwC (PwC’s 2024 Global Digital Trust Insights Survey) พบว่า ผู้นำธุรกิจจำนวนมากยังคงละเลยความปลอดภัยทางไซเบอร์เมื่อมีการนำเทคโนโลยีเกิดใหม่มาใช้ เช่น AI แบบรู้สร้าง (Generative AI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความถี่ของการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนและรุนแรง 

 

ดังนั้นในปีนี้ซีอีโอควรต้องสร้างสมดุลระหว่างการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่และมีความระมัดระวังในเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม AI และการกำกับดูแลเป็นอันดับแรก จากนั้นอาจยกระดับขึ้นไปอีกขั้นโดยใช้ GenAI ในการเรียนรู้และตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ 

 

7. สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานยกระดับทักษะ 

 

รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของกำลังแรงงานทั่วโลกของ PwC ยังพบด้วยว่า พนักงานส่วนมากยังไม่เข้าใจว่าทักษะที่จำเป็นสำหรับงานของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทำให้ผู้บริหารควรต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในปีนี้ เพื่อโน้มน้าวให้พนักงานหันมายกระดับทักษะ (Upskilling) โดยควรสร้างแรงบันดาลใจผ่านการแบ่งปันวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของบริษัท และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไร อย่าลืมว่าพนักงานมีแนวโน้มที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหากพวกเขารู้สึกตื่นเต้น มีแรงบันดาลใจ และรู้สึกได้ถึงจุดมุ่งหมายที่มีร่วมกัน

 

8. ก้าวสู่การเป็นผู้บุกเบิกความเสี่ยง

 

รายงานผลสำรวจความเสี่ยงทั่วโลกประจำปี 2566 ของ PwC (PwC’s 2023 Global Risk Survey) พบว่า บริษัทที่ใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเน้นคุณค่า จะได้รับผลลัพธ์ที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทที่บริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง โดยบริษัทที่เป็น ‘ผู้บุกเบิกความเสี่ยง’ (Risk Pioneers) เหล่านี้ยังใช้ประโยชน์จากทั้งเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และเครื่องมือข้อมูลที่ซับซ้อน รวมถึงนวัตกรรมที่นำโดยมนุษย์ เพื่อปรับปรุงแนวทางการรับความเสี่ยง ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับมีตั้งแต่การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากภาวะวิกฤตและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งทั้งสองประการจะเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการเผชิญกับความท้าทายและโอกาสที่จะมาถึงในปี 2567 นี้ 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising