×

‘แบงก์รัฐ’ มอบของขวัญปีใหม่ อัดมาตรการคืนเงิน ลดดอกเบี้ย สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ด้าน ‘ออมสิน’ เพิ่มรางวัลสลากพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท 24 รางวัล

20.12.2022
 • LOADING...

เปิดมาตรการหรือโครงการของขวัญปีใหม่ปี 2566 ของแบงก์รัฐ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย มาตรการคืนเงินหรือลดอัตราดอกเบี้ย สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ รางวัลพิเศษของสลากออมสิน การลดค่างวดการผ่อนชำระ และการยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อ รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ ได้แก่

 

ธนาคารออมสิน จำนวน 2 โครงการ คือ

 1. โครงการวินัยดี มีเงิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกค้าที่มีวินัยทางการเงิน สำหรับลูกค้าวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท มีประวัติการชำระหนี้ดี ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับเงินรายละ 500 บาท ซึ่งสามารถกดรับสิทธิผ่าน MyMo ได้ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565
 2. โครงการสลากออมสินดิจิทัล 2 ปี ฉลองปีใหม่ 2566 เพื่อส่งเสริมการออมผ่านสลากออมสินพิเศษดิจิทัล สำหรับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ทั้งใบสลากและดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยเพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 12 รางวัล สำหรับงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2565 และอีก 12 รางวัล สำหรับงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 

 1. โครงการชำระดีมีคืน ปีบัญชี 2565 สำหรับลูกค้าเกษตรกรที่เป็นหนี้ปกติ ณ ปีบัญชี 2565 จำนวน 3 ล้านราย โดยเมื่อชำระดอกเบี้ยตามสัญญาที่มีสิทธิ์จะได้รับการคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กำหนด ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 หรือเมื่อครบกำหนดวงเงินที่ ธ.ก.ส. กำหนด
 2. โครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน ปีบัญชี 2565 สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่มีสถานะเป็นหนี้ NPL หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กำหนด ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 3. มาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้า ปีบัญชี 2565 โดยลูกค้าเกษตรกรที่เป็นหนี้ปกติ ณ ปีบัญชี 2565 สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อเพิ่มเติมได้ 
 4. มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อเพื่อการปรับตัว) ปีบัญชี 2565 โดยลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอสินเชื่อ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้ ต้องยื่นขอภายในวันที่ 9 เมษายน 2566 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จำนวน 1 โครงการ คือ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีวินัยการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้านสม่ำเสมอให้ได้รับ Cashback 1,000 บาท โดยแบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท และมีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม 48 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2565) และลูกค้าที่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปัจจุบันมีสถานะบัญชีปกติ และมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 6 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2565) เพียงชำระเงินงวดผ่าน Application: GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ติดกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน (ในงวดเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 หรืองวดเดือนธันวาคม 2565 – มกราคม 2566) 

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) จำนวน 3 มาตรการ/โครงการ ได้แก่

 1. ผ่อนดี มีคืน เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยของ ธพว. ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500,000 บาท และมีประวัติการชำระดี โดยได้รับบัตรกำนัลฟรี มูลค่าสูงสุด 300 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 2. มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 5,000 บาท เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 3. ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษ จาก SME D Market (ส่วนลดสูงสุดร้อยละ 20 มากกว่า 300 รายการสินค้า) ภายในเดือนธันวาคม 2565

 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จำนวน 2 มาตรการ

 1. มาตรการจ่าย All in 1 โดยลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่เข้าร่วม 1 ใน 3 มาตรการ ดังนี้ 1) มาตรการสินเชื่อ EXIM Personal Biz 2) มาตรการสินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง และ 3) มาตรการสินเชื่อ EXIM Shield Financing จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 6.60 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน
 2. มาตรการรับเงินคืน ร้อยละ 2 ของดอกเบี้ยจ่ายสะสม โดยลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนของ EXIM BANK จะได้รับเงินคืนร้อยละ 2 ของดอกเบี้ยจ่ายสะสม เป็นระยะเวลา 2 เดือน

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) จำนวน 1 โครงการ คือ

สินเชื่อไอแบงก์ยืนหนึ่ง ประกอบด้วย 1) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 2) โครงการสินเชื่อ Top Up และ 3) โครงการสินเชื่อบ้านแลกเงิน โดยลูกค้าทั่วไปที่เข้าร่วม 1 ใน 3 โครงการนี้ จะได้รับอัตรากำไรพิเศษ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จำนวน 2 มาตรการ ได้แก่

 1. มาตรการยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่ส่งคำขอให้ บสย. ค้ำประกันภายใต้โครงการดังนี้ 1) Bilateral Phase 7 (BI7) 2) Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะพิเศษ Soft Loan Extra และ 3) Thai Credit Guarantee Corporation Risk Based Pricing (TCG RBP) จะได้รับการยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2566
 2. มาตรการสำหรับลูกหนี้ บสย. สำหรับลูกหนี้ที่ประนอมหนี้กับ บสย. แล้ว และค้างชำระไม่เกิน 3 งวด จะได้รับการลดค่างวด ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising