×

ซิโน-ไทยแจ้ง ได้ขยายเวลาก่อสร้าง ‘อาคารรัฐสภาแห่งใหม่’ ออกไปอีก 382 วัน

โดย THE STANDARD TEAM
09.12.2019
  • LOADING...
ซิโน-ไทย

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบตามสัญญาเลขที่ 116/2556 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ว่าจ้าง ซึ่งเดิมจะครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้างในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นั้น

 

บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา แต่ระหว่างก่อสร้าง มีเหตุตามข้อกำหนดแห่งการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างได้ตามสัญญาฯ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขอขยายเวลาก่อสร้าง โดยดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อสร้างฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 

โดยบริษัทฯ เสนอผ่านผู้ควบคุมงานและที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาฯ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้พิเคราะห์พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่เป็นอุปสรรคของการก่อสร้างตามเงื่อนไขข้อกำหนดแห่งการขยายเวลาก่อสร้างในสัญญาจ้างแล้ว 

 

ต่อมา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฯ ตกลงให้บริษัทฯ ขยายเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ออกไปอีก 382 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563     

 

ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ข้อมูลมายังท่านว่า บริษัทฯ ได้ลงมือดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาฯ ตลอดเวลา และได้รับการขยายเวลาก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดตามสัญญาฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ท่านเผยแพร่ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลที่มีเจตนาไม่สุจริตนำข้อมูลอันเป็นเท็จไปอ้างว่า บริษัทฯ ดำเนินงานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จะต้องถูกปรับตามสัญญาฯ เป็นเงินจำนวนมาก อันอาจทำให้บริษัทฯ และนักลงทุนได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลดังกล่าว

 

ภาพ: www.facebook.com/Newsapa62

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising