×

วุฒิสภามีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ ‘บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์’ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
13.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (13 กรกฎาคม) ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงคะแนนความเห็นชอบให้ ‘บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์’ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 12 วรรค 8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 206 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 12 เสียง ไม่ออกเสียง 11 เสียง

 

โดยผลการออกเสียงลงคะแนนผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุม จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือไม่น้อยกว่า 125 คะแนน จึงจะเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 

สำหรับ บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2495 ปัจจุบันอายุ 68 ปี จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ด้านประวัติการทำงาน เคยดำรงตำแหน่งแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ก่อนมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี พ.ศ. 2561 ต่อมาที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้ขณะนี้องค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีครบทั้ง 9 คนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนด

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising