×

ก.ล.ต. จ่อแก้เกณฑ์ทำโปรโมชันขายกองทุนรวมให้ยืดหยุ่นขึ้น พร้อมเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลให้ AIMC

02.06.2023
  • LOADING...
ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์การจัดโปรโมชันขายกองทุนรวม หวังเพิ่มความยืดหยุ่นภาคธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขัน เพิ่มอำนาจให้ AIMC ย้ายเกณฑ์กำกับการส่งเสริมการขายจาก ก.ล.ต. มาให้ AIMC 

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ก.ล.ต. ได้ยกเลิกการกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมการขายกองทุนรวม เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกฎเกณฑ์ในประกาศ ก.ล.ต. และเพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคธุรกิจ ในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยยังคงอยู่บนหลักการกำกับดูแลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการ Regulatory Guillotine  

 

ก.ล.ต. เห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดรายการส่งเสริมการขายกองทุนรวม ตามที่ได้หารือร่วมกับ AIMC ถึงแนวทางการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

  1. กำหนดขอบเขตการใช้บังคับของประกาศ AIMC ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และกำกับดูแลการส่งเสริมการขายกองทุนรวมต่างประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน ทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดทุน

 

  1. ย้ายหลักเกณฑ์การส่งเสริมการขายในประกาศ ก.ล.ต. มายังประกาศ AIMC และปรับปรุงบางส่วนให้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น เช่น อนุญาตให้จำกัดจำนวนของสมนาคุณ กรณีส่งเสริมการขายการเปิดบัญชีที่ไม่มีเงื่อนไขให้ลงทุน, ผ่อนคลายข้อกำหนดเกี่ยวกับความถี่ของการส่งเสริมการขายที่มีลักษณะเป็นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (DCA) และยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บางส่วน กรณีเข้าร่วมโครงการที่จัดทำเพื่ออุตสาหกรรมหรือสังคม เช่น โครงการขยายฐานผู้ลงทุนในกองทุนรวม และโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมสูงวัย 

 

  1. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า หรือจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (Selling Agents) มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมการขายตามประกาศ AIMC โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ไม่ต้องกำกับดูแลให้ Selling Agents ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และเป็นธรรม ทั้งนี้ บลจ. และ Selling Agents ยังคงต้องดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้มูลค่าของสมนาคุณโดยรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

 

ทั้งนี้ เมื่อ ก.ล.ต. เห็นชอบประกาศส่งเสริมการขายที่ AIMC ได้ปรับปรุงในครั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อ-ขายหน่วยลงทุนทุกประเภท ทั้ง บลจ. ที่เป็นบริษัทสมาชิกของ AIMC และ Selling Agents เช่น บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนที่มิได้เป็นบริษัทสมาชิกของ AIMC ด้วย

 

โดย ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปก่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศข้างต้น โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2566

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising