×

ทบ. กางระเบียบสำนักนายกฯ แจงเหตุ กำหนดชั้นความลับในเอกสารประกอบการชี้แจง กมธ.งบฯ หวั่นข้อมูลรั่วไหล กระทบความมั่นคง

โดย THE STANDARD TEAM
01.08.2022
  • LOADING...
หญิง ศิริจันทร์ งาทอง

วันนี้ (1สิงหาคม) พ.อ. หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบก (ทบ.) ได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามกระบวนการจัดทำงบประมาณของรัฐบาล และต่อมาได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชน ถึงเอกสารที่หน่วยงานนำมาเสนอประกอบการประชุมว่า ไม่ควรปฏิบัติแบบเป็นเอกสารลับนั้น

 

ขอเรียนว่า ในกระบวนการนำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมาธิการ มีทั้งการนำเสนอด้วยเอกสารและการเข้าชี้แจงโดยผู้ที่รับผิดชอบด้านงบประมาณของกองทัพบกและผู้บังคับบัญชาระดับสูง ทั้งนี้เอกสารที่ใช้ประกอบการชี้แจงงบประมาณ กองทัพบกได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 17 ที่ระบุว่า “การกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเรื่องเดียวกัน ให้กำหนดชั้นความลับสูงสุดที่มีอยู่ในข้อมูลข่าวสารลับนั้น” กล่าวคือกองทัพบกได้กำหนดชั้นความลับของเอกสารที่นำเสนอโดยพิจารณาจากภาพรวมของเอกสารทั้งหมดอย่างรอบคอบตามระเบียบ เนื่องจากเป็นชุดเอกสารเดียวกันที่ข้อมูลมีชั้นความลับหลายชั้น ประกอบด้วยเรื่องยุทโธปกรณ์สำคัญทางทหาร จนถึงการจัดหาครุภัณฑ์ปกติ โดยเฉพาะข้อมูลคุณลักษณะและขีดความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณ์ ถือว่าเป็นชั้นความลับทางทหารที่มีความสำคัญยิ่งในงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะการป้องกันประเทศ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติต่อชุดข้อมูลที่มีหลายชั้นความลับดังกล่าว โดยยึดตามข้อมูลที่มีชั้นความลับสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับรั่วไหล หรือถูกนำไปเผยแพร่อย่างไม่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงาน 

 

สำหรับการนำเอกสารที่มีชั้นความลับไปแสดงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยเมื่อพิจารณาเสร็จ และหน่วยงานขอคืนเอกสาร แสดงว่าไม่ประสงค์ให้มีการนำไปเปิดเผยต่อ ทั้งนี้การเปิดเผยเอกสารลับของทางราชการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าของเอกสารก่อนถึงจะดำเนินการได้

 

พ.อ. หญิงศิริจันทร์กล่าวอีกว่า ในการชี้แจงตามระบบผ่านกลไกของรัฐสภา กองทัพบกได้นำเสนอข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทุกส่วนต้องตระหนักคือ การที่ผู้ใดส่วนใดที่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารลับของทางราชการ จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระมัดระวังในการนำข้อมูลที่ตนเองเข้าถึงไปเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อันอาจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือความเสียหายต่อผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมทั้งความเข้าใจอันดีของสังคมโดยรวมได้เช่นกัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising