×

สุทินลงนามระเบียบกลาโหม อนุมัติกรอบการปะทะการใช้อาวุธตอบโต้อากาศยานเป็นภัยต่อความมั่นคง

โดย THE STANDARD TEAM
11.04.2024
  • LOADING...
สุทิน คลังแสง

วานนี้ (10 เมษายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาวุธประจำอากาศยาน หรืออาวุธอื่นต่ออากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร หรือที่กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ พ.ศ. 2567 ซึ่งลงนามโดย สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาวุธประจำอากาศยาน หรืออาวุธอื่นต่ออากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร หรือที่กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ

 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 12 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาวุธประจำอากาศยาน หรืออาวุธอื่นต่ออากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร หรือที่กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ พ.ศ. 2567 

 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ในการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารนำอากาศยานขึ้นสกัดกั้นอากาศยานใดตาม มาตรา 11 หรือเป็นกรณีที่เชื่อได้ว่าอากาศยานใดมีการกระทำอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ ให้ใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นได้ตามระเบียบนี้

 

ข้อ 4 การใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่นำอากาศยานขึ้นสกัดกั้นอากาศยานให้กระทำได้เท่าที่จำเป็น เหมาะสมได้สัดส่วน จากเบาไปหาหนัก และเป็นไปตามกฎการใช้กำลัง ข้อบังคับ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ

 

  1. เพื่อป้องกันตนเอง
  2. เพื่อบังคับอากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร หรือที่กระทำการอันอาจเป็นภัยดังกล่าวให้ปฏิบัติตามคำสั่ง

 

ข้อ 5 ในกรณีที่เป็นอากาศยานพลเรือน หากมีความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ที่นำอากาศยานขึ้นสกัดกั้นอากาศยานได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติในข้อ 4 และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบทันที

 

ข้อ 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้

 

พร้อมกันนี้ สุทินยังได้ลงนามออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกับอากาศยานที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติอีก 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกลาโหม เรียกเก็บความเสียหายจากอากาศยานที่กระทำผิด และประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การกระทำของอากาศยาน อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ 

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising