×

จากโอกาสใหม่บนเมล็ดกาแฟ สู่การสัมผัสเสน่ห์ล้านนา OR ร่วมสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนในจังหวัดน่าน [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
02.03.2024
 • LOADING...
OR coffee

HIGHLIGHTS

 • บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมผ่านแนวคิดการสร้างความยั่งยืน OR SDG มุ่งดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน กิจกรรมประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟ ภายใต้โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการขยายพื้นที่ปลูกกาแฟ ส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรมีตลาดรับซื้อผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนด้วยระบบราคาที่เป็นธรรม รวมถึงมอบชุดถังขยะโครงการแยก แลก ยิ้ม ให้กับโรงเรียนดรุณวิทยา และมอบอุปกรณ์การศึกษา สิ่งของและเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนบ้านปางยาง
 • การดำเนินงานของ OR สอดคล้องกับแนวคิด OR SDG ได้แก่ S (Small) ส่งเสริมโอกาสให้คนตัวเล็ก พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร D (Diversified) ส่งเสริมความหลากหลายและการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกระดับ และ G (Green) สร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
 • ไม่หมดเท่านั้น OR ขอชวนทุกคนมาสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมอันงดงาม ผ่านสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ ผสมผสานความสะดวกสบายในยุคปัจจุบัน เริ่มต้นประสบการณ์พิเศษนี้ ณ คาเฟ่อเมซอน สาขาบ้านคุณหลวง (วัดภูมินทร์) และ PTT Station สาขาดู่ใต้ จังหวัดน่าน

โลกปัจจุบันเผชิญกับวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม มลภาวะทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โลกร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยโลกพุ่งสูงขึ้น กระทบต่อสภาพภูมิอากาศ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรง

 

ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟป่า ปัญหาสุขภาพ ความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหาร ล้วนเป็นผลพวงจากวิกฤตการณ์นี้

 

ขณะที่คุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกทรุดโทรม การเข้าถึงอาหาร น้ำ และที่อยู่อาศัยยากลำบาก ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล

 

ที่น่าสนใจและเศร้าใจไปพร้อมกันคือการที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมินว่ามลพิษทางอากาศคร่าชีวิตผู้คนกว่า 7 ล้านคนต่อปี ขณะที่ธนาคารโลก (World Bank) คาดการณ์ว่าอุณหภูมิโลกอาจเพิ่มสูงขึ้น 2.7 องศาเซลเซียส ภายในปี 2100

 

หากไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจัง วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมจะยิ่งทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อโลกและผู้คนอย่างร้ายแรง

 

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Empowering All toward Inclusive Growth’ เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน ทั้งผู้คน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมจะเติบโตไปด้วยกัน พร้อมกับ OR ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแนวคิด OR SDG มุ่งสร้างสังคมสะอาด และยกระดับคุณภาพชีวิต

 

โดยเมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 ดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OR, จินตพันธุ์ ทังสุบุตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ธวัชชัย ชีวานนท์ และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณะกรรมการ OR พร้อมด้วย โกมล บัวเกตุ และคณะผู้บริหาร OR ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของ OR จังหวัดน่าน

 

 

โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน: โอกาสใหม่บนเมล็ดกาแฟ

‘กาแฟ’ เครื่องดื่มยอดนิยมที่ขับเคลื่อนทั้งเช้าวันใหม่และบทสนทนาอันอบอุ่น แต่เบื้องหลังความหอมกรุ่นนั้นยังมีเรื่องราวของเกษตรกรผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจผ่านความท้าทายและอุปสรรคมากมาย

 

OR มุ่งมั่นสร้างโอกาสใหม่บนเมล็ดกาแฟ ริเริ่มโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และสร้างระบบนิเวศกาแฟที่ยั่งยืน โดยต่อยอดความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต มุ่งส่งเสริมการปลูกกาแฟ สร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

ต้นแบบการปลูกกาแฟใต้ไม้ร่มเงา ถูกนำมาส่งเสริมในพื้นที่ปลูกไม้ร่มเงา ช่วยลดการเผาป่า ทำไร่เลื่อนลอย ลดการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างช่องทางจำหน่ายเมล็ดกาแฟด้วยระบบราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

พื้นที่ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปางยาง (มีชุมชนทั้งหมด 57 ครัวเรือน) และหมู่ 2 บ้านขุนกูล (มีชุมชนทั้งหมด 33 ครัวเรือน) โดยมีเกษตรกรนำร่อง จำนวน 49 ราย (บ้านปางยาง 29 ราย และบ้านขุนกูล 20 ราย) ปลูกกาแฟแล้ว 39 ราย ถูกเลือกเป็นพื้นที่นำร่องด้วยเหตุผลที่มีการปลูกกาแฟมาตั้งแต่ปี 2556 แม้จำนวนจะไม่มาก ประมาณการต้นกาแฟในพื้นที่ 3,500 ต้น เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดและพืชผักเป็นรายได้หลัก กาแฟเป็นเพียงรายได้รอง โดยเกษตรกรเก็บกาแฟเชอร์รีขายให้พ่อค้าคนกลาง ผลผลิตกาแฟเชอร์รี 2,000 กิโลกรัม (คิดเป็นกาแฟสาร 350 กิโลกรัม)

 

 

ที่ผ่านมาปัญหาในพื้นที่นั้นมีหลากหลายข้อ ไม่ว่าจะเป็นการที่เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการปลูกกาแฟ ขาดแหล่งน้ำในการดูแลต้นกาแฟในช่วงฤดูแล้ง และไม่มีตลาดรับซื้อผลผลิตกาแฟที่แน่นอน ประชากรในพื้นที่มีรายได้น้อยเป็นอันดับ 1 ในอำเภอปัว จังหวัดน่าน (อ้างอิงข้อมูลจาก TPMAP)

 

การเข้ามาของ OR มาพร้อมกับแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตกาแฟในพื้นที่ปลูกดั้งเดิม ขยายพื้นที่การปลูกกาแฟในพื้นที่ปลูกดั้งเดิมและพื้นที่ปลูกใหม่ และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะเริ่มในเดือนมีนาคมปีนี้

 

โรงแปรรูปและจัดเก็บเมล็ดกาแฟคาเฟ่อเมซอน อำเภอแม่วาง

 

เป้าหมายของโครงการถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นการสะท้อนการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย

 1. เกษตรกรมีกำไรจากการปลูกกาแฟอาราบิก้าต่อไร่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า (เมื่อเทียบกับการปลูกข้าวโพด) และเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่า (เมื่อเทียบกับการปลูกฟักทอง)
 2. ขยายพื้นที่ส่งเสริมการปลูกกาแฟในพื้นที่ดั้งเดิม และขยายพื้นที่ส่งเสริมใหม่ (Long Term)
 3. ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าเสื่อมโทรม ลดการเผาป่า ลด PM2.5
 4. มีตลาดรับซื้อผลผลิตกาแฟจากเกษตรกรอย่างยั่งยืน

 

 

ในโอกาสนี้ OR ได้มอบโรงเพาะกล้ากาแฟจำนวน 2 โรง พร้อมกับโรงตากกาแฟจำนวน 2 โรง และระบบท่อน้ำเพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟจำนวน 2 ระบบ ให้กับบ้านปางยางและบ้านขุนกูล เพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพอีกด้วย

 

 

โครงการนี้เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาส ที่จะเติบโตเป็นต้นกาแฟแห่งอนาคต สร้างรายได้ที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพกาแฟไทย และสร้างสังคมสะอาด

 

และยังสะท้อนถึง OR ที่มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศกาแฟที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร และสร้างอนาคตที่สดใสบนเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาสนี้

 

รอยยิ้มแห่งการคัดแยก: โครงการแยก แลก ยิ้ม มุ่งสู่โรงเรียนดรุณวิทยา (บ้านสวนตาล)

 

 

OR ยังได้มุ่งมั่นสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็กและสังคมสะอาด ผ่านโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ มุ่งสู่โรงเรียนดรุณวิทยา (บ้านสวนตาล) จังหวัดน่าน กิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากร

 

โรงเรียนดรุณวิทยา ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน มีนักเรียน 218 คน จากการสำรวจร่วมกับคณะครู พบปัญหาการจัดการขยะของนักเรียน ทางโรงเรียนมีระบบจัดการขยะรีไซเคิล และปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อขยะ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ OR ที่ต้องการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการขยะ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

โครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณวิทยา (บ้านสวนตาล) ให้เข้าใจและตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานและจุดเริ่มต้นในการต่อยอดโครงการไปสู่ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

 

โครงการนี้เปรียบเสมือนรอยยิ้มแห่งการคัดแยก ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับนักเรียน ชุมชน และสังคมไทย

 

โอกาสแห่งการเรียนรู้: กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา สิ่งของและเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนบ้านปางยาง 

 

 

OR มุ่งมั่นสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก จึงได้สนับสนุนการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านกิจกรรมมอบสิ่งของและเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนบ้านปางยาง จังหวัดน่าน

 

โรงเรียนบ้านปางยางตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา 59 คน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้านปางยาง

 

กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษาครั้งนี้ มุ่งหวังสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

 

OR มุ่งมั่นสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็กด้อยโอกาส ผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมที่ยั่งยืน

 

กิจกรรมนี้เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาส ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งอนาคต มอบการศึกษาที่มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ต่อไป

 

OR มุ่งสู่ความยั่งยืน: กลยุทธ์ผสานรวม SDGs สู่การเติบโตที่ยั่งยืน

 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านแสดงถึงความมุ่งมั่นของ OR ที่มุ่งสู่การดำเนินงานที่ยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ที่ผสานรวมแนวคิดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างลงตัว ภายใต้แนวคิด OR SDG ที่มุ่งเน้น 3 เสาหลัก ได้แก่

 • Small: มุ่งเน้นการสร้างโอกาสและสนับสนุนชุมชนขนาดเล็ก
 • Diversified: ส่งเสริมความหลากหลายและการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกระดับ
 • Green: ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

ซึ่ง OR นั้นตั้งเป้าสร้างโอกาสและเปิดทางให้กับความหลากหลายและการเติบโตที่ยั่งยืนในทุกมิติ มุ่งสู่เป้าหมาย OR 2030 Goals ที่ครอบคลุมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม และผลประกอบการที่ยั่งยืน

 

อีกทั้งโครงการต่างๆ ของ OR เช่น โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน, โครงการไทยเด็ด การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนและ SMEs และโครงการ Café Amazon Circular Living ล้วนเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ OR ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 

OR มุ่งเป็นแบบอย่างในการบริหารธุรกิจสีเขียว ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยคาร์บอน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ OR มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนและ Net Zero Carbon ในอนาคต เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนตามแนวทาง ESG ในทุกมิติ

 

สัมผัสเสน่ห์ล้านนา คาเฟ่อเมซอน สาขาบ้านคุณหลวง (วัดภูมินทร์) และ PTT Station สาขาดู่ใต้ จังหวัดน่าน

ไม่หมดเท่านั้น OR ขอชวนทุกคนมาสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมอันงดงาม ผ่านสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ ผสมผสานความสะดวกสบายในยุคปัจจุบัน เริ่มต้นประสบการณ์พิเศษนี้ ณ คาเฟ่อเมซอน สาขาบ้านคุณหลวง (วัดภูมินทร์) และ PTT Station สาขาดู่ใต้ จังหวัดน่าน

 

 

เริ่มด้วยการสัมผัสเสน่ห์ล้านนาที่ผสมผสานความทันสมัยได้อย่างลงตัว ณ คาเฟ่อเมซอน สาขาบ้านคุณหลวง (วัดภูมินทร์) จังหวัดน่าน กับบรรยากาศร่มรื่นของบ้านไม้โบราณอายุกว่า 100 ปี ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ให้คุณได้ดื่มด่ำกับกลิ่นอายล้านนาและเติมความสดชื่นกับเครื่องดื่มแก้วโปรดจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้า 100%

 

สำหรับบ้านคุณหลวง เป็นอดีตบ้านของอำมาตย์ตรีหลวง ธนานุสร (ช่วง โลหะโชติ) คลังจังหวัดคนแรกของน่าน แต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะและเปิดเป็น Community Space ให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมล้านนา

 

ในแง่ของการเดินทาง สามารถแวะเติมพลังก่อนออกเดินทางที่ PTT Station สาขาดู่ใต้ จังหวัดน่าน สถานีบริการรูปแบบพิเศษที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ ผสมผสานความทันสมัยและกลิ่นอายล้านนาเข้าไว้ด้วยกัน

 

 

ตัวอาคารสถานีบริการได้รับแรงบันดาลใจจากเรือนไทลื้อ สะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่าย ผ่านการใช้วัสดุสมัยใหม่ ผสมผสานกับองค์ประกอบของเรือนไทลื้ออย่างกลมกลืน

ภายในจะพบกับร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร คาเฟ่อเมซอน และห้องน้ำที่สะอาด เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย ซึ่งเราขอเชิญแวะสัมผัสประสบการณ์พิเศษที่ผสมผสานเสน่ห์ล้านนาและความทันสมัยได้อย่างลงตัว

 

จากกิจกรรมมากมายที่ OR จัดขึ้นในจังหวัดน่าน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ OR ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาสที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งอนาคต มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เพราะ OR เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ร่วมสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับทุกคน

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising