×

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จทำเนียบรัฐบาล มีพระดำรัสชื่นชมพัฒนาการของไทย

21.11.2019
  • LOADING...

วันนี้ (21 พฤศจิกายน) เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานพระดำรัส คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน กว่า 400 คน ร่วมรับเสด็จ 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสว่า ยินดีที่ได้มาเยือนผืนแผ่นดินไทย อันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และยังเป็นประเทศที่ยังคงรักษามรดกทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม พร้อมชื่นชมนายกรัฐมนตรีว่าเป็นผู้มีความถ่อมตน พร้อมชื่นชมประเทศไทยที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการกลับมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ ตลอดจนชื่นชมบทบาทประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน องค์กรที่เป็นสัญลักษณ์ของการร่วมแรงร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาในภูมิภาค และยังเป็นหนทางสู่ความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

 

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาชื่นชมแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมไทย สังคมที่มีความเป็นธรรม รู้จักรับฟัง และไม่มีการแบ่งแยก โดยสมเด็จพระสันตะปาปาขอยืนยันว่า ชาวคาทอลิกกลุ่มเล็กๆ ในประเทศไทย จะสนับสนุนอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งปรากฏในเพลงชาติไทย “รักสามัคคี…รักสงบ…ไม่ขลาด…” และเชื่อว่าแผ่นดินไทย คือแผ่นดินแห่งอิสรภาพ

 

นอกจากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาเห็นด้วยกับการเชิญผู้แทนจากศาสนาต่างๆ ในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมจัดตั้งคณะกรรมการแห่งศูนย์จริยธรรมและสังคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น และชื่นชมรัฐบาลไทย รวมทั้งบุคคลและองค์กรที่ได้ทำงานอย่างหนัก เพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิสตรีและเด็ก มีนโยบายสนับสนุนพัฒนาการด้านสังคม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และอาชีพแก่ประชาชน ตลอดจนความช่วยเหลือด้านสุขภาพ และการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 

 

สังคมปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องการผู้ส่งเสริมให้เกิด ‘ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่’ จะเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ ที่จะดำเนินชีวิตในความยุติธรรม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความสมัครสมานสามัคคีฉันพี่น้อง หนึ่งในภารกิจอันประเสริฐของทุกคนคือ ต่างทำหน้าที่ของตนเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising