×

ม.อ. ปัตตานี เปิดหอพักกักตัว 57 นักศึกษาไทยที่กลับจากปากีสถาน พร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานเคร่งครัด

30.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (30 มีนาคม) รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ. ปัตตานี) เปิดเผยกรณีจังหวัดปัตตานีขอใช้หอพักของทางมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน จำนวน 57 คน

 

ซึ่งนักศึกษาที่เดินทางกลับจากปากีสถานเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือนักศึกษาทุน ศอ.บต. จำนวน 237 คน เดินทางกลับจากประเทศปากีสถานมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ในจำนวนดังกล่าวมีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี จำนวน 57 คน 

 

โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับการประสานงานเป็นการเร่งด่วนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เพื่อขอใช้สถานที่ในการกักตัวของนักศึกษาทุน ศอ.บต. กลุ่มดังกล่าวที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และความเสี่ยงของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

 

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดหอพักนักศึกษา 7 ให้ทางสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีใช้เป็นสถานที่เพื่อกักตัวของนักศึกษาเป็นเวลา 14 วัน ก่อนส่งกลับภูมิลำเนา โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ดูแลการกักตัวในหอพักตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเข้มงวดในการใช้มาตรการการกักตัวที่ไม่ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยจัดมาตรการจัดการขยะที่ชัดเจนและนำออกจากมหาวิทยาลัย และทางจังหวัดปัตตานีจัดบุคลากรมาดูแลทางเข้าออกหอพักตลอดเวลาช่วงกักตัวตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 โดยนักศึกษาทุน ศอ.บต. จะพักอยู่ภายในหอพัก 7 เท่านั้น 

 

โดยก่อนที่จะมีการส่งตัวนักศึกษามากักตัว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้มาตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้ในหอพัก และจัดส่งอาหารทุกมื้อให้กับนักศึกษาทุน ศอ.บต. ที่กักตัว ซึ่งนักศึกษาทุน ศอ.บต. ทุกคนได้รับการคัดกรองโรคตามลำดับตั้งแต่ออกจากประเทศปากีสถาน คัดกรองที่สนามบินเข้าประเทศ และคัดกรองโดยทางสาธารณสุขจังหวัดอีกครั้งที่ปัตตานี และได้ส่งตัวนักศึกษาชุดแรกเข้ามายังหอพัก 7 ของ ม.อ. ปัตตานี วันนี้ในช่วง 12.40 น. และกำลังทยอยเข้ามายังหอพัก 7 จนครบ 57 คน

 

ทั้งนี้ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ออกจดหมายเปิดผนึกให้ประชาชน บุคลากร และนักศึกษา เข้าใจเหตุผลการใช้พื้นที่ และให้ความมั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising