×

21 พฤศจิกายน – วันโทรทัศน์โลก

โดย THE STANDARD TEAM
21.11.2023
  • LOADING...

สืบเนื่องจากการประชุม World Television Forum ที่จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 1996 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงประกาศให้วันที่ 21 พฤศจิกายน เป็นวันโทรทัศน์โลก เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของโทรทัศน์ที่มีคุณประโยชน์ต่อโลกมาหลายยุคสมัย โดย Philo Taylor Farnsworth นักประดิษฐ์วัย 21 ปี เป็นผู้คิดค้นโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลกในปี 1927

 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โทรทัศน์เป็นสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญทั้งในแง่ของการให้ข้อมูลข่าวสาร และการโน้มนำสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งสื่อโทรทัศน์มีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

 

จวบจนปัจจุบันที่เป็นยุคของเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสื่อทุกประเภท มีผลทำให้ผลิตผลของสื่อโทรทัศน์ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล โดยถูกสร้างสรรค์ขึ้นให้มีความสอดคล้องกับแนวความคิด และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสาร ให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับสื่อในช่วงเวลาเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising