×

เคาะแล้ว ร่างประกาศห้ามขายเบียร์ผ่านตู้กดในร้านสะดวกซื้อ เตรียมเสนอนายกฯ ลงนามประกาศใช้

โดย THE STANDARD TEAM
01.06.2018
  • LOADING...

วันนี้ (1 มิ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยสาระสำคัญของผลการประชุมคือที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ. …. ตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 (6) และมาตรา 27 (8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยจะเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามประกาศใช้ ซึ่งจะควบคุมการจำหน่าย ป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงได้โดยง่าย

 

นอกจากนี้ได้เห็นชอบในหลักการการจัดหาเครื่องตรวจระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจเพิ่มอีก 2,624 เครื่อง โดยที่ประชุมขอให้ใช้งบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 พบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือดื่มแล้วขับ 40.28% เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เพื่อลดอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ยานพาหนะ

 

สำหรับผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 รอบ  7 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินการป้องกันการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. โดยประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายและโทษ และจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง การอบรมเด็กและเยาวชนหลักสูตร D.A.R.E. ต่อต้านการดื่มสุรา บุหรี่ และยาเสพติด การตรวจเตือน ตรวจสอบผู้จำหน่าย 174,061 ราย ผู้บริโภค 223,348 ราย และด้านการปราบปรามได้ดำเนินการตามกฎหมายความผิดตาม พ.ร.บ. รวม 27,306 ราย โดยคณะกรรมการเห็นควรให้จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับจังหวัด กำหนดตัวชี้วัดในการลดจำนวนผู้ดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising