×

เพื่อไทยค้านเขียนคำเตือนบนขวดแอลกอฮอล์ ชี้ควรหาจุดสมดุลระหว่างการสร้างความปลอดภัยกับส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ

โดย THE STANDARD TEAM
27.02.2024
  • LOADING...

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์) ดนุพร ปุณณกันต์ สส. บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. …. ที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 12-29 กุมภาพันธ์ 2567

 

ซึ่งในร่างดังกล่าวมีสาระสำคัญ 8 ด้าน สาระสำคัญในข้อ 3, 4 และ 5 คือกำหนดให้มีข้อความคำเตือนถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งให้จัดทำเป็นรูปภาพ 4 สี 9 แบบ สับเปลี่ยนกันไปตามลำดับในอัตรา 1 แบบต่อ 1,000 ภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุ ซึ่งเป็นไปในลักษณะเหมือนรูปผลกระทบบนซองบุหรี่

 

พรรคเพื่อไทยเข้าใจในเจตนารมณ์ที่จะควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ในเด็กและแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหลักเกณฑ์ภายใต้จุดสมดุลที่เหมาะสม ระหว่างการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

ขณะเดียวกันก็ควรเป็นไปเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของชุมชน ส่งเสริมธุรกิจ SMEs ในการสร้างรายได้ ขยายโอกาส นำรายได้เข้าสู่ประเทศด้วย สอดคล้องกับนโยบายสุราประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางของพรรคเพื่อไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising