×

กรอ. ชง 11 โครงการ วงเงิน 90,558 ล้านบาท เสนอ ครม. สัญจรพะเยา ลุ้นผุดสนามบินดอกคำใต้

โดย THE STANDARD TEAM
19.03.2024
 • LOADING...

วันนี้ (19 มีนาคม) การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรนอกพื้นที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 2/2567 ที่จัดขึ้นที่ในจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 สำหรับวันนี้ เป็นวันประชุม ครม. ภายหลังเมื่อวานนี้ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่พบปะประชาชนในหลายจุด

 

ขณะที่วันนี้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมเสนอโครงการและยุทธศาสตร์การลงทุนใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือจังหวัดเชียงราย, พะเยา, แพร่ และน่าน เป็นวาระเพื่อการพิจารณา

 

ประกอบด้วย 11 โครงการ วงเงิน 90,558 ล้านบาท

 

แบ่งเป็นโครงการข้อเสนอด้านการเกษตร 163 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

 1. โครงการเมืองศูนย์กลางนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมอาหารอนาคตมูลค่าสูงล้านนาตะวันออก 

 

 1. โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนต้นพันธุ์ลำไย เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกลำไยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 1. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเศรษฐกิจการเกษตรสีเขียวมูลค่าสูง

 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชทางเลือกตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่

 

โครงการด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจชายแดน 89,868 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

 1. ผลักดันเชิงนโยบายในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC ให้ครอบคลุมจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

 

 1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งทางรางโครงข่ายล้านนาตะวันออก

 

 1. โครงการพัฒนาด่านการค้าชายแดนภายในกลุ่มจังหวัด

 

 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

 

 1. โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 1202 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันต้นแหน-ป่าแดด ระหว่าง กม. 404600 – กม. 421100 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 

สำหรับข้อเสนอโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี (Quick Win) จำนวน 50 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism เพื่อยกระดับอาหารพื้นเมืองสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 20 ล้านบาท 

 

 1. โครงการ A Cup to Village เพิ่มขีดความสามารถการเป็นนวัตกรด้านชาและกาแฟ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 15 ล้านบาท

 

 1. โครงการยกระดับสินค้าและบริการด้านสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อีก 15 ล้านบาท

 

จังหวัดพะเยา เสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 26 ล้านบาท โครงการยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาดนำนวัตกรรมเสริมรายได้ 23 ล้านบาท รวมมูลค่า 2 โครงการมากกว่า 50 ล้านบาท และโครงการสำคัญตามความต้องการของ กรอ. จำนวน 30 โครงการ รวมงบประมาณ 10,696 ล้านบาท เช่น การผลักดันให้เกิดท่าอากาศยานพะเยา ซึ่งในส่วนนี้ได้เริ่มมีการศึกษาในเชิงพื้นที่เบื้องต้นของกรมท่าอากาศยานแล้ว โดยพื้นที่ที่มีความเหมาะสมคือ อำเภอดอกคำใต้ พื้นที่ราว 2,800 ไร่

 

จังหวัดน่าน เสนอโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง 19 ล้านบาท โครงการน่านเมืองเก่ามีชีวิต ไร้มลพิษอย่างสร้างสรรค์ 18 ล้านบาท โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง 15 ล้านบาท และโครงการสำคัญตามความต้องการ กรอ. จำนวน 3 โครงการ 11,736 ล้านบาท

 

จังหวัดแพร่ เสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่ 45 ล้านบาท โครงการยกระดับการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 5 ล้านบาท และโครงการสำคัญตามความต้องการของ กรอ. รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ งบประมาณ 177 ล้านบาท

 

จังหวัดเชียงราย เสนอโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชียงรายเมืองสุขภาพ 50 ล้านบาท ขณะที่โครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของ กรอ. มีจำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 2,278 ล้านบาท ครอบคลุมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการค้าการลงทุนเศรษฐกิจชายแดน

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising