×

‘GULF’ ทุ่มเงินกว่า 1 หมื่นล้าน ฮุบหุ้น THCOM เหมาจาก INTUCH 41.13% พร้อมลุยเทนเดอร์ต่อ คาดทำครบเงื่อนไขไตรมาส 1 ปีหน้า

08.11.2022
 • LOADING...
GULF

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ บริษัทพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ประเทศจะใช้เงินลงทุนมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้น บมจ.ไทยคม สัดส่วน 41.13% จาก บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ ด้วยราคา 9.92 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 4,472.64 ล้านบาท พร้อมทุ่มอีก 6,400.69 ล้านบาท ทำเทนเดอร์หุ้นที่เหลือ

 

ยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) ครั้งที่ 12/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้บริษัท และหรือ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


โดยให้เข้าซื้อหุ้นใน บมจ.ไทยคม (THCOM) จาก บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) ทั้งหมดที่ถืออยู่จำนวนทั้งสิ้น 450.87 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 41.13% ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท มูลค่ารวมประมาณ 4,472.64 ล้านบาท โดย GULF จะชำระค่าหุ้น THCOM ให้กับ INTUCH เป็นเงินสด

 

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้น THCOM จาก INTUCH จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญได้สำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2566

 

โดยภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ THCOM 41.13% จาก INTUCH ดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้น กลุ่มบริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (เทนเดอร์) ทั้งหมดของ THCOM จำนวนทั้งสิ้น 645.23 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดดส่วน 58.87% ของหุ้นทั้งหมดของ THCOM

 

โดยจะเป็นการซื้อในราคาเดียวกันกับราคาซื้อหุ้น THCOM จาก INTUCH คือราคาหุ้นละ 9.92 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 6,400.69 ล้านบาท และ/หรือการซื้อหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือราคาอื่นใด และ/หรือวิธีอื่นใด

 

ขณะที่มูลค่าการลงทุนรวมจะอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจทำการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือวิธีอื่นใดดังกล่าวในช่วงเวลาหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ THCOM เสร็จสิ้น 

 

สำหรับการซื้อหุ้น THCOM รวมการทำเทนเดอร์ จะใช้เงินลงทุนมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 10,873.33 ล้านบาท

 

ผลประโยชน์ที่ GULF คาดว่าจะได้รับจากการซื้อหุ้น THCOM

สำหรับการลงทุนดังกล่าวมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับบริษัทในหลายมิติ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การเติบโต และเพิ่มศักยภาพการต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

 

 • เป็นการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจได้หลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
 • เป็นบริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายประเทศ ไม่ได้อิงรายได้จากภายในประเทศ (Local Based) เพียงอย่างเดียว
 • มีโอกาสในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ New Space ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต

 

สำหรับโครงสร้างธุรกิจหลัก GULF แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. ธุรกิจพลังงาน (Energy Business) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจก๊าซ
 2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure & Utilities Business)
 3. ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

 

โดยปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซและพลังงานหมุนเวียน โดยให้บริการทั้งภาครัฐ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.) และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรายังบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาและการก่อสร้าง ไปจนถึงการบริหารหลังจากเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

 

ด้าน THCOM เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับดาวเทียมและการโทรคมนาคม โดยมีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้

 

1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการต่อเนื่อง

บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องดำเนินการโดยบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด (ทีซีบี) และบริษัทกลุ่มไอพีสตาร์โดยดาวเทียมไทยคม แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) และดาวเทียมบรอดแบนด์ (High Throughput Satellite: HTS) 

 

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

บริการอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดย บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทยเอไอ) โดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังนี้

 • บริการแพลตฟอร์ม
 • การบริการหลังการขายของกล่องสัญญาณดาวเทียมดีทีวี
 • บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครือข่ายทีวีภายในอาคาร (System Integration)

 

3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

ให้บริการด้านโทรคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านการลงทุนใน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทภายใต้การลงทุนของเชนมีดังต่อไปนี้

 • บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (แอลทีซี)
 • บริษัท ทีพลัส ดิจิทัล จำกัด (ทีพลัส) 
 • บริษัท ลาว โมบายมันนี่ โซล จำกัด

 

นอกจากธุรกิจหลัก THCOM ยังมีการดำเนินการธุรกิจร่วมทุนอื่น โดยบริษัทย่อย 2 บริษัทคือ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด 

 

ราคา THCOM ร่วงสวนตลาด

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้นวันนี้ (8 พฤศจิกายน) ในช่วงการซื้อขายภาคเช้า หุ้น GULF ปิดที่ 52 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 2.97%, หุ้น INTUCH ปิดที่ 73.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท หรือ 4.26% และหุ้น THCOM ปิดที่ 12 บาท ลดลง 0.30 บาท หรือ 2.44% 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising