×

รัฐหนุนเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น เพิ่มพัฒนาการทางสมอง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โดย THE STANDARD TEAM
09.02.2024
  • LOADING...
ดนตรีไทย

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น 

 

ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งพบว่ามีผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางสมอง อารมณ์ สังคม ร่างกาย และจิตใจ ของเด็กและเยาวชน อีกทั้งสามารถสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีสมาธิ สามารถเรียนรู้วิชาการอื่นๆ ได้รวดเร็วขึ้น ประกอบกับเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทยให้เด็กและเยาวชน

 

เสริมศักดิ์กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น ได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นอย่างมาก โครงการฯ ใช้เวลาอบรม 2 วัน มีการสอน ประกอบด้วย พื้นฐานดนตรีไทยวงปี่พาทย์ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ พื้นฐานดนตรีไทยวงเครื่องสาย ซอด้วง ซออู้ จะเข้ พื้นฐานดนตรีพื้นบ้านอีสาน พิณ แคน โหวด โปงลาง กลองหาง 

 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการจัดฝึกอบรมปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านให้แก่เด็กและเยาวชนดังต่อไปนี้ 

 

  1. กลุ่มปี่พาทย์ อาทิ ขลุ่ย (เน้นอบรมกลุ่มเป้าหมายใหม่) 
  2. กลุ่มเครื่องสายไทย 
  3. กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน 
  4. กลุ่มดนตรีสากล 

 

ทั้งนี้ พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 5,000 คน จาก 100 โรงเรียนเครือข่าย สนใจเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 12 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 – มีนาคม 2567 โดยมีทีมวิทยากรจากวิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัด 12 แห่ง คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และครูผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising