×

ก.ล.ต. กล่าวโทษ ‘มด คันหุ้น’ ฐานสร้างข่าวเท็จปั่นราคา 12 หุ้นผ่าน LINE OpenChat

24.03.2022
  • LOADING...
มด คันหุ้น

ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลผู้ใช้นามแฝงชื่อ ‘มด คันหุ้น’ รวมถึงบุคคลที่เผยแพร่ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE OpenChat ได้แก่ กลุ่ม ‘คันหุ้น’ และกลุ่ม ‘เทรดหุ้นโชว์’ กรณีเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง โดยอาจทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบการเผยแพร่ข้อความในช่วงปี 2562 และปี 2564 ของบุคคลผู้ใช้นามแฝงข้างต้นที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน เช่น การผิดนัดชำระหนี้จำนวนหลายหมื่นล้านบาท การทำคำเสนอซื้อกิจการ การร่วมทุน การจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor Listing) และการขายหุ้นของกิจการทั้งหมด โดยเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนรวม 12 แห่ง ได้แก่ AEC, BGRIM, CMO, FLOYD, GULF, KKPS, KUMWEL, PAF, PL, SE, TPLAS และ YGG ซึ่งเป็นข้อความเท็จและบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งได้ออกมาปฏิเสธข้อความดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง 

 

การกระทำของบุคคลที่ใช้นามแฝง ‘มด คันหุ้น’ รวมถึงกลุ่ม ‘คันหุ้น’ และกลุ่ม ‘เทรดหุ้นโชว์’ เข้าข่ายเป็นการบอกกล่าวหรือเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในลักษณะที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 240 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 

ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลที่ใช้นามแฝง ‘มด คันหุ้น’ รวมถึงบุคคลที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวข้างต้น ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising