×

ก.ล.ต. กำหนดเกณฑ์กำกับ ICO Portal ห้ามเกี่ยวข้องผู้ออกโทเคนดิจิทัล มีผลตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2566

17.05.2023
  • LOADING...
ICO Portal

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับที่ปรึกษาทางการเงินด้านหลักทรัพย์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการเข้าถึงลูกค้าในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

 

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ICO Portal และหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับดูแลมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น และมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ในกรณีการออกเสนอขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก้ไขข้อขัดข้องและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการเมื่อเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 และร่างประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 โดยผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว

 

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแล ICO Portal และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

 

  1. ห้าม ICO Portal รับทำหน้าที่เป็น ICO Portal ให้กับผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดหรือพนักงานของ ICO Portal ที่ทำหน้าที่กลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขายเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล หรือมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างกันในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่

 

  1. ICO Portal สามารถมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง (Outsource) ได้เฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ งานติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า และงานสนับสนุนด้านการเสนอขายและการจองซื้อโทเคนดิจิทัล เป็นต้น โดยห้ามมอบหมายงานหลักของการให้บริการ ICO Portal เช่น การกลั่นกรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัล นอกจากนี้ ICO Portal ต้องกำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีการในการมอบหมายงาน Outsource รวมถึงต้องปฏิบัติและตรวจสอบดูแลให้ผู้รับดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งรายละเอียดและรายงานสรุปการ Outsource ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบด้วย

 

  1. ปรับปรุงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ การติดตามการดำเนินงานของ ICO Portal ภายหลังได้รับความเห็นชอบ โดยกำหนดให้ ICO Portal ต้องแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการทำหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อกำหนดตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนให้ชัดเจนและครอบคลุมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

 

ทั้งนี้ การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และสำหรับ ICO Portal ที่รับทำหน้าที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยมีการทำข้อตกลงหรือสัญญากับผู้ออกโทเคนดิจิทัลไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากการรับทำหน้าที่ ICO Portal ไม่เป็นไปตามข้างต้น ICO Portal ดังกล่าวจะรับทำหน้าที่ตามที่ผูกพันไว้ต่อไปก็ได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising